Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Lead translating organization:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI)
Ministry of Investments, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
Slovakia
web: https://www.mirri.gov.sk/
Coordinators of the translation:
Milan Regec, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, email: milan.regec@uniba.sk Monika Miazdrová, MIRRI, email: monika.miazdrova@vicepremier.gov.sk

Kandidát pre autorizovaný slovenský preklad

Dátum zverejnenia

Táto verzia:
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/w3c-wcag-2.1-sk/index.html
Posledná verzia:
Toto je aktuálna verzia dokumentu
Pôvodná verzia:
Toto je aktuálna verzia dokumentu
Erráta:
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/governance-a-standardy/standardy-isvs/pristupnost-webovych-sidel/pravidla-pre-pristupnost-weboveho-obsahu-wcag-2-1-errata/
Organizácia zodpovedná za preklad:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
kontakt: standard@vicepremier.gov.sk
Partnerské organizácie pri revíziu prekladu:
https://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-translators/2018AprJun/0028.html
Sumár verejných pripomienok ku kandidátskej verzii prekladu:
Sumár pripomienok bude zverejnený na konci pripomienkovacieho obdobia na stránke MIRRI. https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/governance-a-standardy/standardy-isvs/pristupnost-webovych-sidel/pravidla-pre-pristupnost-weboveho-obsahu-wcag-2-1-errata/

Toto je autorizovaný preklad dokumentu W3C. Zverejnenie tohto prekladu nasledovalo podľa krokov popísaných v Pravidlách pre autorizované preklady W3C. V prípade sporov je smerodajnou verziou špecifikácie pôvodný anglický dokument.

Copyright © 1994-2019 W3C (MIT, ERCIM, Keio, Beihang), všetky práva vyhradené. Na tento dokument sa aplikujú právne zásady W3C pre zrieknutie sa zodpovednosti, používanie ochranných známok, používanie dokumentov a licencie pre používanie softvéru. Vaše interakcie s touto stránkou sú v súlade s vyhláseniami o ochranie súkromia pre verejnosť a pre registrovaných používateľov a členov.

Pravidlá pre prístupnosť webového obsahu (WCAG) 2.1

W3C Odporúčanie

Táto verzia:
https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/
Posledná publikovaná verzia:
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
Posledný návrh:
https://w3c.github.io/wcag/21/guidelines/
Implementačná správa:
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/implementation-report/
Predchádzajúca verzia:
https://www.w3.org/TR/2018/PR-WCAG21-20180424/
Predchádzajúce odporúčanie:
https://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/
Editori:
(Adobe)
(Invited Expert, InterAccess)
(Nomensa)
(W3C)
Editori WCAG 2.0 (do decembra 2008):
Ben Caldwell (Trace R&D Center, University of Wisconsin-Madison)
Loretta Guarino Reid (Google, Inc.)
Gregg Vanderheiden (Trace R&D Center, University of Wisconsin-Madison)
Wendy Chisholm (W3C)
John Slatin (Accessibility Institute, University of Texas at Austin)
Jason White (University of Melbourne)

Prosím skontrolujte errata pre prípadné chyby alebo problémy nahlásené po publikovaní.

Pozrite si tiež preklady.

Tento dokument je tiež dostupný v nenormatívnych formátoch, dostupných na stránke Alternatívne verzie Pravidiel pre prístupnosť webového obsahu (WCAG) 2.1.


Abstrakt

Pravidlá pre prístupnosť webového obsahu (WCAG) 2.1 pokrývajú širokú škálu odporúčaní na robenie webového obsahu prístupnejším. Riadenie sa týmito pravidlami urobí obsah prístupnejší širšiemu okruhu ľudí so zdravotnými postihnutiami, zahŕňajúc prispôsobenia pre osoby, ktoré trpia slepotou a zhoršením zraku, hluchotou a poškodením sluchu, obmedzením pohybu, poruchou reči, fotosenzitivitou a kombináciou uvedených, a niektoré prispôsobenia pre poruchy učenia a kognitívne obmedzenia; nevyrieši však všetky potreby používateľov s týmito zdravotnými postihnutiami. Tieto pravidlá sa venujú prístupnosti webového obsahu na stolných počítačoch, laptopoch, tabletoch a mobilných zariadeniach. Riadenie sa týmito pravidlami častokrát zvýši použiteľnosť webového obsahu pre používateľov vo všeobecnosti.

Kritériá úspešnosti WCAG 2.1 sú zostavené ako testovateľné vyhlásenia, ktoré nie sú technologicky špecifické. Pravidlá ohľadom splnenia kritérií úspešnosti v konkrétnych technológiách, ako aj všeobecné informácie o výklade kritérií úspešnosti sú uvedené v osobitných dokumentoch. Pre úvod a odkazy na technické a vzdelávacie materiály pozri Súhrn k pravidlám pre prístupnosť webového obsahu (WCAG).

WCAG 2.1 rozširuje Pravidlá pre prístupnosť webového obsahu 2.0 [WCAG20], ktoré boli zverejnené v decembri 2008 ako odporúčanie W3C. Obsah, ktorý je v súlade s WCAG 2.1, je v súlade aj s WCAG 2.0. Zámerom PS je, aby WCAG 2.1 mohlo poskytovať alternatívny spôsob dodržania pre politiky, ktoré vyžadujú dodržiavanie WCAG 2.0. Vydanie WCAG 2.1 nezrušuje ani nenahrádza WCAG 2.0. Hoci WCAG 2.0 ostáva naďalej odporúčaním W3C, W3C odporúča používať WCAG 2.1, a to s cieľom maximalizácie budúcej aplikovateľnosti snáh v oblasti prístupnosti. W3C zároveň podporuje používanie najnovšej verzie WCAG pri vývoji alebo aktualizácií politík pre webovú prístupnosť.

Stav tohto dokumentu

Táto časť opisuje stav tohto dokumentu v čase jeho publikovania. Tento dokument môže byť nahradený ďalšími dokumentmi. Zoznam aktuálnych publikácií W3C a najnovšiu verziu tejto technickej správy je možné nájsť v indexe technických správ W3C na adrese https://www.w3.org/TR/.

Toto je odporúčanie WCAG 2.1 pracovnej skupiny pre pravidlá prístupnosti.

Tento dokument bol revidovaný členmi W3C, vývojármi softvéru a inými skupinami W3C a zainteresovanými osobami a bol schválený riaditeľom ako odporúčanie W3C. Je to stabilný dokument a môže byť používaný ako referenčný materiál alebo pre citáciu z iného dokumentu. Rolou W3C pri vytváraní tohto odporúčania je upútanie pozornosti na túto špecifikáciu a podporovanie jej širokého nasadenia. Toto zvyšuje funkcionalitu a interoperabilitu webu.

W3C od vydania tohto odporúčania očakáva, že funkcionalita špecifikovaná v tomto odporúčaní nebude ovplyvňovaná zmenami v odporúčaniach CSS Values and Unites Module 3 (CSS modul hodnôt a jednotiek, úroven 3) alebo v odporúčaní Pointer Events Level 2 (Kurzorové udalosti, úroveň 2). Pracovná skupina bude pokračovať v sledovaní týchto špecifikácií.

Pre pripomienkovanie zadajte problém do W3C WCAG GitHub repozitára. Pracovná skupina vyžaduje, aby sa verejné pripomienky predkladali ako nové problémy spôsobom „jeden problém na jednu diskrétnu pripomienku“. Účet GitHub na odoslanie problémov sa vytvára zadarmo. Ak nie je zadanie problémov v GitHub uskutočniteľné, pošlite e-mail na adresu public-agwg-comments@w3.org (archív pripomienok). Pripomienky prijaté k odporúčaniu WCAG 2.1 nemôžu mať za následok zmenu tejto verzie pravidiel, ale môžu byť predmetom budúcich opráv alebo verzií WCAG. Pracovná skupina neplánuje vytvárať k pripomienkam formálne odpovede. Zoznam predložených problémov, ako aj archívy diskusií mailing listov PS PP sú verejné dostupné a budúca práca pracovnej skupiny sa môže venovať pripomienkam prijatým k tomuto dokumentu.

Tento dokument bol pracovnou skupinou pre pravidlá prístupnosti vydaný ako odporúčanie.

Prečítajte si, prosím, implementačnú správu pracovnej skupiny.

Tento dokument bol revidovaný členmi W3C, vývojármi softvéru a inými skupinami W3C a zainteresovanými osobami a bol schválený riaditeľom ako odporúčanie W3C. Je to stabilný dokument a môže byť používaný ako referenčný materiál alebo pre citáciu z iného dokumentu. Rolou W3C pri vytváraní tohto odporúčania je upútanie pozornosti na túto špecifikáciu a podporovanie jej širokého nasadenia. To zvyšuje funkcionalitu a interoperabilitu webu.

Tento dokument vytvorila skupina pôsobiaca podľa patentových zásad W3C. W3C udržiava verejný zoznam všetkých zverejnených patentov, ktorý bol zostavený v súvislosti s výsledkami skupiny - daná stránka obsahuje aj inštrukcie pre zverejnenie patentu. Jednotlivec, ktorý má skutočnú vedomosť o patente, o ktorom verí, že obsahuje podstatný(-é) nárok(-y), musí túto informáciu zverejniť v súlade so sekciou 6 patentových zásad W3C.

Tento dokument sa riadi procesným dokumentom W3C z 1. februára 2018.

This document was published by the Accessibility Guidelines Working Group as an Editor's Draft.

Publication as an Editor's Draft does not imply endorsement by W3C and its Members.

This is a draft document and may be updated, replaced or obsoleted by other documents at any time. It is inappropriate to cite this document as other than work in progress.

This document was produced by a group operating under the W3C Patent Policy. W3C maintains a public list of any patent disclosures made in connection with the deliverables of the group; that page also includes instructions for disclosing a patent. An individual who has actual knowledge of a patent which the individual believes contains Essential Claim(s) must disclose the information in accordance with section 6 of the W3C Patent Policy.

This document is governed by the 2 November 2021 W3C Process Document.

Úvod

Táto časť nie je normatívna.

Základné informácie o WCAG 2

Pravidlá pre prístupnosť webového obsahu (WCAG) 2.1 definujú spôsob, akým urobiť webový obsah prístupnejším pre ľudí so zdravotným postihnutím. Prístupnosť zahŕňa širokú škálu postihnutí vrátane zrakových, sluchových, telesných, rečových, kognitívnych, jazykových, neurologických porúch a porúch učenia. Aj keď tieto pravidlá pokrývajú širokú škálu problémov, nedokážu sa zaoberať potrebami ľudí všetkých typov, stupňov a kombinácií zdravotných postihnutí. Tieto pravidlá tiež uľahčujú používanie webového obsahu staršími osobami s meniacimi sa schopnosťami v dôsledku starnutia a často zvyšujú použiteľnosť pre používateľov vo všeobecnosti.

WCAG 2.1 boli vyvinuté prostredníctvom procesu W3C v spolupráci s jednotlivcami a organizáciami na celom svete, a to s cieľom poskytnúť spoločný štandard pre prístupnosť webového obsahu, ktorý spĺňa potreby jednotlivcov, organizácií a vlád na medzinárodnej úrovni. WCAG 2.1 vychádzajú z pravidiel WCAG 2.0 [WCAG20], ktoré zase vychádzali z pravidiel WCAG 1.0 [WAI-WEBCONTENT], a sú určené na široké uplatnenie na rôzne webové technológie v súčasnosti i v budúcnosti, a navrhnuté tak, aby boli testovateľné kombináciou automatizovaného testovania a ľudského hodnotenia. Informácie o úvode do pravidiel WCAG nájdete v Súhrne k pravidlám pre prístupnosť webového obsahu (WCAG).

Pri definovaní dodatočných kritérií na riešenie kognitívnych a jazykových a porúch učenia sa vyskytli významné výzvy, vrátane krátkeho časového plánu pre rozvoj, ako aj výzvy pri dosahovaní konsenzu ohľadom testovateľnosti, realizovateľnosti a medzinároného posudzovania návrhov. Práca v tomto smere bude pokračovať v budúcich verziách WCAG. Odporúčame autorom, aby si prečítali naše dodatočné pokyny týkajúce sa zlepšenia začlenenia osôb so zdravotným postihnutím, vrátane osôb s poruchami učenia a kognitívnymi postihnutiami, osôb so zhoršeným videním a ďalších.

Webová prístupnosť nezávisí len od prístupného obsahu, ale aj od prístupnosti webových prehliadačov a ďalších používateľských agentov. Dôležitú úlohu vo webovej prístupnosti majú tiež nástroje na tvorbu obsahu. Prehľad informácií o tom, ako jednotlivé komponenty pre vývoj webu a ich interakcia fungujú, môžete nájsť v nasledujúcich dokumentoch:

Členenie WCAG 2

Jednotlivci a organizácie, ktorí využívajú WCAG, sa významne líšia a zahŕňajú dizajnérov a vývojárov webov, tvorcov politík, nákupcov, učiteľov aj študentov. Aby sa vyhovelo potrebám takejto rozmanitej cieľovej skupiny, je poskytnutých niekoľko vrstiev usmernení, zahŕňajúc súhrnné princípy, všeobecné pravidlá, testovateľné kritériá úspešnosti a bohatú zbierku postačujúcich techník, a odporúčaných techník, a zdokumentovaných častých zlyhaní s príkladmi, odkazmi na zdroje a zdrojové kódy.

Všetky tieto vrstvy usmerňovania (princípy, pravidlá, kritériá úspešnosti, postačujúce techniky a odporúčané techniky) sa vzájomne dopĺňajú a poskytujú návod na to, ako zabezpečiť, aby bol webový obsah prístupnejší. Všetci autori sú nabádaní, aby sa oboznámili a používali všetky úrovne, ktoré môžu, vrátane odporúčaných postupov, aby čo najlepšie vyhoveli potrebám čo najširšej skupiny používateľov.

Je nutné poznamenať, že ani obsah, ktorý vyhovuje najvyššej úrovni (AAA), nebude prístupný osobám so všetkými typmi, stupňami a kombináciami postihnutia, a to najmä v oblasti kognitívnych jazykových porúch a porúch učenia. Autorom sa odporúča zvažovať celé spektrum techník, vrátane odporúčaných techník, a mali by tiež sledovať aktuálne osvedčené techniky pre zabezpečenie toho, že webový obsah bude čo najprístupnejší aj tejto skupine osôb. Metaúdaje môžu pomôcť používateľom nájsť obsah, ktorý najviac vyhovuje ich potrebám.

Podporné dokumenty WCAG 2.1

Dokument WCAG 2.1 je navrhnutý tak, aby vyhovel tým, ktorí potrebujú stabilný a referencovateľný technický štandard. Ostatné dokumenty, nazývané podporné dokumenty, vychádzajú z dokumentov WCAG 2.0 a riešia iné dôležité účely, vrátane možnosti ich aktualizácie za účelom popísania toho ako uplatňovať WCAG s novými technológiami. Podporné dokumenty zahŕňajú:

 1. Ako splniť požiadavky WCAG 2.1 - stručná, ľahko prispôsobiteľná príručka WCAG 2.1, ktorá obsahuje všetky pravidlá, kritériá úspešnosti a techniky, ktoré môžu autori použiť pri vývoji a hodnotení webového obsahu. Zahŕňa obsah z WCAG 2.0 a WCAG 2.1 a môže byť filtrovaná mnohými spôsobmi s cieľom napomôcť autorom zamerať sa na relevantný obsah.

 2. Ako chápať kritérium WCAG 2.1 - návod, ako správne chápať a implementovať WCAG 2.1. Pre každé pravidlo, kritérium úspešnosti, ako aj kľúčové témy existuje stručný dokument, ktorý napomáha ich lepšiemu pochopeniu.

 3. Techniky pre WCAG 2.1 - zbierka techník a častých zlyhaní, rozčlenených do samostatných dokumentov, ktoré obsahujú opis, príklady, zdrojové kódy a testy.

 4. Dokumenty WCAG - popis a diagram toho, ako spolu jednotlivé technické dokumenty navzájom súvisia a ako sú prepojené.

Ďalšie informácie o podporných dokumentoch WCAG 2.0, vrátane výučbových materiálov súvisiacich s WCAG 2 možno nájsť v Súhrne k pravidlám pre prístupnosť webového obsahu. Ďalšie zdroje ohľadom tém, ako sú prípadové štúdie prístupnosti webového obsahu, plánovanie implementácie na zlepšovanie prístupnosti webových sídiel a pravidlá prístupnosti, sú v zozname v Zdroje WAI.

Požiadavky na WCAG 2.1

WCAG 2.1 spĺňa súbor požiadaviek pre WCAG 2.1, ktoré zase preberajú požiadavky z WCAG 2.0. Požiadavky stanovujú štruktúru celkového rámca pravidiel a zabezpečujú spätnú kompatibilitu. Pracovná skupina použila aj menej formálny súbor akceptačných kritérií pre kritériá úspešnosti s cieľom zabezpečiť, aby sa štýl a kvalita kritérií úspešnosti podobali tým, ktoré sú uvedené vo WCAG 2.0. Tieto požiadavky obmedzili, čo mohlo byť zahrnuté do WCAG 2.1. Toto obmedzenie bolo dôležité pre zachovanie charakteru pravidiel ako verzionovaného vydania WCAG 2.

Porovnanie s WCAG 2.0

Zostavenie WCAG 2.1 bolo iniciované s cieľom zlepšiť usmernenia v oblasti prístupnosti pre tri hlavné skupiny: používateľov s kognitívnymi poruchami alebo poruchami učenia, používateľov so slabým zrakom a používateľov s postihnutím, ktorí používajú mobilné zariadenia. Boli navrhnuté a vyhodnotené mnohé spôsoby na uspokojenie týchto potrieb a pracovná skupina zdokonalila určitý súbor z nich. Štrukturálne požiadavky zdedené z WCAG 2.0, jasnosť a dopad návrhov, ako aj časový rámec viedli k vzniku konečného súboru kritérií úspešnosti, ktoré boli zahrnuté do tejto verzie. Pracovná skupina sa domnieva, že WCAG 2.1 postupne rozširuje pravidlá pre prístupnosť webového obsahu pre všetky tieto oblasti, avšak zdôrazňuje, že tieto pravidlá nenapĺňajú úplne všetky potreby používateľov.

WCAG 2.1 vychádzajú z WCAG 2.0 a sú s nimi spätne kompatibilná, čo znamená, že webové stránky, ktoré spĺňajú WCAG 2.1, spĺňajú aj WCAG 2.0. Autori, ktorých politika zaväzuje dodržiavať WCAG 2.0, budú môcť aktualizovať obsah na WCAG 2.1 bez straty súladu s WCAG 2.0. Autori, ktorí dodržiavajú obe skupiny pravidiel, by si mali byť vedomí nasledujúcich rozdielov:

Nové vlastnosti vo WCAG 2.1

WCAG 2.1 rozširujú WCAG 2.0 o nové kritériá úspešnosti, definície na ich podporu, pravidlá pre organizovanie doplnkov a niekoľko doplnení v časti o súlade. Tento prístup formou pridávania pomáha objasniť, že sídla, ktoré spĺňajú WCAG 2.1, spĺňajú tiež WCAG 2.0, čím sa zároveň spĺňajú povinnosti zachovania súladu špecificky voči WCAG 2.0. Pracovná skupina pre pravidlá prístupnosti odporúča, aby si webové sídla osvojili ako svoj nový cieľ dodržiavania WCAG 2.1, aj keď formálne povinnosti uvádzajú WCAG 2.0, aby sa zabezpečila lepšia prístupnosť a pripravenosť pre budúce zmeny politiky.

Nasledujúce kritériá úspešnosti vo WCAG 2.1 sú nové:

Mnohé z týchto kritérií úspešnosti odkazujú na nové pojmy, ktoré boli pridané do slovníka pojmov, pričom sú súčasťou normatívnych požiadaviek kritérií úspešnosti.

V časti o súlade bola do celých stránok pridaná tretia poznámka o variantoch webových stránok a do voliteľných prvkov vyhlásenia o súlade bola pridaná možnosť pre strojovo čitateľné metaúdaje.

Číslovanie vo WCAG 2.1

S cieľom vyhnúť sa nejasnostiam na strane implementátorov, pre ktorých je dôležitá spätná kompatibilita s WCAG 2.0, boli nové kritériá úspešnosti vo WCAG 2.1 pridané na koniec súboru kritérií úspešnosti v rámci týchto pravidiel. Týmto sa zabránilo potrebe meniť číslovanie kritérií úspešnosti danej časti oproti WCAG 2.0, k čomu by inak došlo vkladaním nových kritérií úspešnosti medzi existujúce kritériá úspešnosti v rámci týchto pravidiel, avšak toto zároveň znamená, že kritériá úspešnosti v každom pravidle už nie sú zoskupené podľa úrovne súladu. Poradie kritérií úspešnosti v rámci jednotlivých pravidiel nepredstavuje informáciu o úrovni súladu - označuje to iba ukazovateľ úrovne súladu (A/AA/AAA) v samotnom kritériu úspešnosti. Ako splniť požiadavky WCAG 2.1 poskytuje nástroje, ktorými je možné zobraziť kritériá úspešnosti zoskupené podľa úrovne súladu, spolu s mnohými ďalšími možnosťami filtrovania a triedenia.

Súlad s WCAG 2.1

WCAG 2.1 využíva rovnaký model súladu ako WCAG 2.0 s niekoľkými doplnkami, ktoré sú opísané v časti Súlad s pravidlami. Zámerom je, aby webové sídla vyhovujúce WCAG 2.1 boli tiež v súlade s WCAG 2.0, čo znamená, že musia spĺňať požiadavky akejkoľvek politiky, ktorá odkazuje na WCAG 2.0, a zároveň lepšie uspokojujú potreby používateľov na súčasnom webe.

Neskoršie verzie pravidiel pre prístupnosť

Pracovná skupina pre pravidlá pre prístupnosť vypracúva súbežne s WCAG 2.1 ďalšiu hlavnú verziu pravidiel prístupnosti. Očakáva sa, že výsledkom týchto prác bude podstatnejšia reštrukturalizácia pravidiel webovej prístupnosti, než by to bolo možné pri verzionovaných vydaniach WCAG 2. Táto práca je sa riadi na výskume založenou metodológiou dizajnu orientovaného na používateľa, s cieľom dosiahnuť čo najefektívnejší a najflexibilnejší výsledok, zahŕňajúc úlohy tvorby obsahu, podpory agentov používateľa a podpory nástrojov pre tvorbu webového obsahu. Ide o viacročné úsilie, preto je potrebné zaviesť WCAG 2.1 ako dočasné opatrenie s cieľom poskytnúť aktualizované pravidlá prístupnosti webového obsahu, ktoré odrážajú zmeny na webe, ktoré nastali od uverejnenia WCAG 2.0. Pracovná skupina môže tiež vypracovať aj ďalšie prechodné verzie, pokračujúc s WCAG 2.2, a poskytnúť tak doplňujúcu podporu v podobne krátkom časovom horizonte, pokiaľ nebude dokončená hlavná verzia.

1. Vnímateľný

Informácie a prvky používateľského rozhrania musia byť používateľom prezentovateľné spôsobmi, ktoré dokážu vnímať.

Pravidlo 1.1 Textové alternatívy

Pre každý netextový obsah sa poskytnú textové alternatívy, ktoré ho umožnia zmeniť na iné formy, ktoré ľudia potrebujú, ako napr. zväčšené písmo, Braillovo písmo, reč, symboly alebo zjednodušený jazyk.

Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah

(Úroveň A)

Každý netextový obsah, ktorý je poskytnutý používateľovi, má textovú alternatívu, ktorá slúži rovnakému účelu, s výnimkou situácií uvedených nižšie.

Ovládacie prvky a vstupné prvky

Ak je netextovým obsahom ovládací prvok alebo vstupný prvok prijímajúci vstup od používateľa, má mať tento prvok názov, ktorý opisuje jeho účel (ďalšie požiadavky pre ovládacie prvky a obsah, ktorý prijíma vstup od používateľa nájdete v Kritériu úspešnosti 4.1.2).

Dynamické mediálne prvky

Ak je netextový obsah dynamickým mediálnym prvkom, jeho textové alternatívy poskytujú aspoň jeho opisnú identifikáciu (ďalšie požiadavky pre multimediálny obsah nájdete v Pravidle 1.2).

Test

Ak je netextovým obsahom test alebo cvičenie, ktoré by stratilo podstatu, keby bolo prezentované v textovej podobe, textová alternatíva poskytuje aspoň opisnú identifikáciu netextového obsahu.

Zmyslový

Ak je netextový obsah primárne určený na vytvorenie špecifického zmyslového zážitku, textové alternatívy poskytujú prinajmenšom opisnú identifikáciu netextového obsahu.

CAPTCHA

Ak je účelom netextového obsahu potvrdenie, že k obsahu pristupuje človek a nie počítač, poskytujú sa textové alternatívy, ktoré identifikujú a opisujú účel daného netextového obsahu, a poskytujú sa alternatívne formy CAPTCHA, ktoré využívajú výstupy pre rôzne druhy zmyslového vnímania, s cieľom zabezpečiť prístupnosť pre rôzne druhy zdravotného postihnutia.

Dekorácie, formátovanie, neviditeľnosť

Ak má netextový obsah iba dekoratívnu povahu t. j. používa sa iba na vizuálne formátovanie, prípadne nie je pre používateľov viditeľný, je implementovaný takým spôsobom, aby mohla asistenčná technológia takýto obsah bez problémov ignorovať.

Pravidlo 1.2 Dynamické mediálne prvky

Pre dynamické mediálne prvky sa poskytujú alternatívy.

Kritérium úspešnosti 1.2.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam (nahratý vopred)

(Úroveň A)

V prípade vopred nahratých médií typu samostatný zvukový záznam a samostatný video záznam platí nasledovné, s výnimkou prípadov, keď je zvukový alebo video záznam mediálnou alternatívou pre text a je tak jasne označený:

vopred nahratý samostatný zvukový záznam

sa poskytuje taká alternatíva pre dynamické mediálne prvky, ktorá obsahuje ekvivalentné informácie za vopred nahratý samostatný zvukový záznam,

vopred nahratý samostatný video záznam

pre vopred nahratý samostatný video záznam sa poskytuje buď alternatíva alebo zvuková stopa dynamického mediálneho prvku, ktorá obsahuje ekvivalentné informácie za obsah vo vopred nahratom samostatnom video zázname.

Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (pre médiá nahraté vopred)

(Úroveň A)

Pre každý vopred nahratý zvukový záznam sa v synchronizovaných médiách poskytujú titulky, okrem prípadov, keď je médium mediálnou alternatívou pre text a je tak jasne označené.

Kritérium úspešnosti 1.2.3 Audio komentár alebo alternatívne médium (pre médiá nahraté vopred)

(Úroveň A)

Pre synchronizované médiá sa poskytuje ku vopred nahratému videozáznamu alternatíva pre dynamické mediálne prvky alebo audio komentár, okrem prípadov, keď je médium mediálnou alternatívou pre text a je tak jasne označené.

Kritérium úspešnosti 1.2.4 Titulky (pre priamy prenos)

(Úroveň AA)

Titulky sa v synchronizovaných médiách poskytujú pre celý zvukový obsah vysielaný v priamom prenose.

Kritérium úspešnosti 1.2.5 Audio komentár (pre médium nahraté vopred)

(Úroveň AA)

Pre každý vopred nahratý video obsah sa v synchronizovaných médiách poskytuje audio komentár.

Kritérium úspešnosti 1.2.6 Posunkový jazyk (nahratý vopred)

(Úroveň AAA)

Pre každý vopred nahratý audio obsah sa v synchronizovaných médiách poskytuje tlmočenie do posunkového jazyka

Kritérium úspešnosti 1.2.7 Rozšírený audio komentár (pre médium nahraté vopred)

(Úroveň AAA)

Ak nie sú prestávky v pôvodnej zvukovej stope dostatočné dlhé na to, aby audio komentár sprostredkoval zmysel videa, pre celý vopred nahratý video obsah v synchronizovaných médiách sa poskytuje rozšírený audio komentár.

Kritérium úspešnosti 1.2.8 Alternatíva pre dynamické mediálne prvky (pre médiá nahraté vopred)

(Úroveň AAA)

Pre všetky vopred nahraté synchronizované médiá a pre všetky vopred nahraté samostatné video záznamy sa poskytuje alternatíva pre dynamické médiá.

Kritérium úspešnosti 1.2.9 Samostatné audio (priamy prenos)

(Úroveň AAA)

Pre priamy prenos samostatného audio obsahu sa poskytuje alternatíva pre dynamické médiá, prezentujúca ekvivalentné informácie.

Pravidlo 1.3 Prispôsobiteľný

Vytvára sa obsah, ktorý je možné prezentovať rôznymi spôsobmi (napríklad s jednoduchším usporiadaním) bez straty informácií alebo štruktúry.

Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy

(Úroveň A)

Informácie, štruktúra a vzájomné vzťahy vyjadrované prostredníctvom prezentácie je možné programovo odvodiť alebo sú k dispozícii v textovej forme.

Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie

(Úroveň A)

Ak má poradie, v ktorom je prezentovaný obsah vplyv na jeho význam, správne poradie čítania je možné programovo odvodiť.

Kritérium úspešnosti 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu

(Úroveň A)

Pokyny poskytované pre správne pochopenie obsahu a na jeho ovládanie nezávisia výhradne od charakteristík založených na zmyslovom vnímaní jednotlivých prvkov, ako sú napr. tvar, farba, veľkosť, vizuálne umiestnenie, orientácia alebo zvuk.

Poznámka

Pre požiadavky ohľadom farieb, pozri Pravidlo 1.4.

Kritérium úspešnosti 1.3.4 Orientácia

(Úroveň AA)

Obsah neobmedzuje spôsob svojho zobrazovania alebo manipulácie s ním na jedinú orientáciu zobrazenia, ako napríklad na výšku alebo na šírku, pokiaľ nie je konkrétna orientácia zobrazenia nevyhnutá.

Poznámka

Príkladmi, v ktorých môže byť konkrétna orientácia zobrazenia nevyhnutná, sú bankový šek, aplikácia pre hru na klavír, obrazové prezentácie pre projektor alebo televíziu alebo obsah virtuálnej reality, kde nie je možné použiť dvojité zobrazenie.

Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu

(Úroveň AA)

Účel každého vstupného poľa, ktoré zhromažďuje informácie o používateľovi, má byť programovo odvoditeľný ak:

Kritérium úspešnosti 1.3.6 Identifikácia účelu

(Úroveň AAA)

V obsahu implementovanom pomocou značkovacích jazykov je účel prvkov používateľského rozhrania, ikon a jednotlivých oblastí možné programovo odvodiť.

Pravidlo 1.4 Rozlíšiteľný

Používateľom je uľahčené prezeranie a počúvanie obsahu, vrátane oddelenia popredia od pozadia.

Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb

(Úroveň A)

Farba sa nepoužíva ako jediný vizuálny prostriedok na poskytovanie informácií, označovanie akcie, vyvolávanie reakcie alebo na rozlišovanie vizuálneho prvku.

Poznámka

Toto kritérium úspešnosti sa týka výhradne vnímania farieb. Iné formy vnímania sú zahrnuté v Pravidle 1.3, vrátane programového prístupu k farbám a k inému kódovaniu vizuálnej prezentácie.

Kritérium úspešnosti 1.4.2 Ovládanie zvuku

(Úroveň A)

Ak sa akýkoľvek zvuk na webovej stránke prehráva automaticky po dobu viac ako 3 sekúnd, buď musí byť k dispozícii mechanizmus na dočasné alebo úplné zastavenie zvuku alebo na ovládanie hlasitosti zvuku nezávisle od úrovne hlasitosti celého systému.

Poznámka

Vzhľadom na to, že akýkoľvek obsah, ktorý nespĺňa toto kritérium úspešnosti, môže narušiť schopnosť používateľa používať celú stránku, musí toto kritérium úspešne spĺňať všetok obsah webovej stránky (bez ohľadu na to, či je používaný na splnenie iných kritérií úspešnosti alebo nie). Pozri požiadavku na súlad č. 5: Súlad v interakcii prvkov (neinterferencia).

Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)

(Úroveň AA)

Vizuálne zobrazenie textu a textu vo forme obrázkovkontrastný pomer najmenej 4,5:1, okrem nasledujúcich prípadov:

text písaný veľkým písmom

texty písané veľkým písmom obrázky takéhoto textu majú kontrastný pomer najmenej 3:1,

vedľajší nepodstatný text

požiadavky na kontrast nemusí spĺňať text alebo text vo forme obrázku, ktorý je súčasťou neaktívneho prvku používateľského rozhrania, ktorý má výlučne dekoračnú funkciu, ktorý nie je viditeľný pre žiadneho používateľa alebo je súčasťou obrázka, v ktorom je dôležitý iný vizuálny obsah,

logotypy

text, ktorý je súčasťou loga alebo obchodnej značky, nemusí spĺňať požiadavky na kontrast.

Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu

(Úroveň AA)

Text s výnimkou titulkov a textu vo forme obrázkov, je možné zväčšiť bez použitia asistenčných technológií až do 200%, a to bez straty obsahu alebo funkčnosti.

Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov

(Úroveň AA)

Ak použité technológie umožňujú dosiahnuť vizuálne znázornenie, na sprostredkovanie informácií sa používa text namiesto textu vo forme obrázkov s výnimkou nasledujúcich prípadov:

prispôsobiteľný

text vo forme obrázku je možné vizuálne prispôsobiť požiadavkám používateľa,

nevyhnutný

na sprostredkovanie informácií je nevyhnutá konkrétna prezentácia textu.

Poznámka

Logotypy (text, ktorý je súčasťou loga alebo značky) sú považované za nevyhnutnú konkrétnu prezentáciu textu.

Kritérium úspešnosti 1.4.6 Kontrast (zvýšený)

(Úroveň AAA)

Vizuálne zobrazenie textu a textu vo forme obrázkovkontrastný pomer najmenej 7:1, okrem nasledujúcich prípadov:

text písaný veľkým písmom

texty písané veľkým písmom obrázky takéhoto textu majú kontrastný pomer najmenej 4,5:1;

vedľajší nepodstatný text

požiadavky na kontrast nemusí spĺňať text alebo text vo forme obrázku, ktorý je súčasťou neaktívneho prvku používateľského rozhrania, ktorý má výlučne dekoračnú funkciu, ktorý nie je viditeľný pre žiadneho používateľa alebo je súčasťou obrázka, v ktorom je dôležitý iný vizuálny obsah,

logotypy

text, ktorý je súčasťou loga alebo obchodnej značky, nemusí spĺňať požiadavky na kontrast.

Kritérium úspešnosti 1.4.7 Tlmený alebo žiadny zvuk na pozadí

(Úroveň AAA)

Pri vopred nahratom samostatnom zvukovom obsahu, ktorý (1) obsahuje primárne reč, (2) nie je zvukovým variantom kódu CAPTCHA alebo zvukovým logom a (3) nie je hlasovou zložkou hudobného prejavu, ako je spev alebo rap, platí aspoň jedna z nasledujúcich možností:

žiadne pozadie

zvukový záznam neobsahuje žiadne ďalšie zvuky na pozadí,

možnosť vypnutia

zvuky na pozadí je možné vypnúť,

20 dB

zvuky na pozadí sú najmenej o 20 decibelov tichšie než hovorená reč v popredí, s výnimkou občasných zvukov, ktoré trvajú nanajvýš jednu alebo dve sekundy.

Poznámka

Zvuk na pozadí, ktorý spĺňa požiadavku 20 dB, bude v súlade s definíciou „decibelu“ približne štyrikrát tichší ako hovorená reč v popredí.

Kritérium úspešnosti 1.4.8 Vizuálne zobrazenie

(Úroveň AAA)

Na vizuálne zobrazenie blokov textu je k dispozícii mechanizmus ktorý umožňuje dosiahnutie týchto cieľov:

 • používateľ si môže vybrať farby popredia a pozadia,
 • šírka riadku nie je väčšia ako 80 znakov, v prípade obrázkových typov písma CJK (čínština, japončina, kórejčina) nie je väčšia ako 40 znakov,
 • text nie je zarovnaný do bloku (nie je zároveň zarovnaný k pravému aj ľavému okraju),
 • riadkovanie v rámci odsekov je aspoň 1,5 násobok veľkosti písma a medzery medzi odsekmi sú minimálne 1,5-krát väčšie než je riadkovanie použité v odsekoch,
 • veľkosť textu je možné meniť bez pomoci asistenčných technológií až do 200% spôsobom, ktorý nevyžaduje od používateľa horizontálne posúvanie na to, aby si prečítal riadok textu v okne na celej obrazovke.

Kritérium úspešnosti 1.4.9 Text vo forme obrázkov (bez výnimiek)

(Úroveň AAA)

Text vo forme obrázkov sa používa výlučne pre dekoratívne účely, alebo ak je na poskytnutie informácií nevyhnutá konkrétna prezentácia textu.

Poznámka

Logotypy (text, ktorý je súčasťou loga alebo značky) sa považujú za nevyhnutnú konkrétnu prezentáciu textu.

Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu (reflow)

(Úroveň AA)

Obsah má byť prezentovaný bez straty informácií alebo funkcionality a bez nutnosti posúvania obsahu v dvoch rozmeroch, a to v rozsahu:

 • vertikálneho posúvania obsahu v šírke zodpovedajúcej 320 CSS pixelov,
 • horizontálneho posúvania obsahu vo výške zodpovedajúcej 256 CSS pixelov.

Uvedené sa netýka častí obsahu, ktoré pre použitie alebo zachovanie významu vyžadujú špecifické dvojrozmerné usporiadanie.

Poznámka

Poznámka: 320 CSS pixelov je ekvivalent počiatočnej šírky obrazovky 1280 CSS pixelov pri 400% priblížení. Pri webovom obsahu navrhnutom pre horizontálne posúvanie (t. j. s vertikálnym textom) je 256 CSS pixelov ekvivalentom pre počiatočnú výšku obrazovky 1024 pixelov pri 400% priblížení.

Poznámka

Medzi príklady obsahu, ktorý vyžaduje špecifické dvojrozmerné rozloženie, patria obrázky, mapy, diagramy, video, hry, prezentácie, tabuľky s údajmi a používateľské rozhrania, pri ktorých je nutné pri práci s obsahom zachovať viditeľné panely nástrojov.

Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov

(Úroveň AA)

Vizuálna prezentácia nasledujúcich prvkov má k susednej(-ým) farbe(-ám) kontrastný pomer najmenej 3:1:

prvky používateľského rozhrania
vizuálne informácie potrebné na indentifikáciu prvkov používateľského rozhrania a ich stavov, s výnimkou neaktívnych prvkov alebo tam, kde vzhľad prvku určuje používateľský agent a neupravuje ho autor,
grafické objekty
časti grafiky, ktoré sú potrebné na pochopenie obsahu, s výnimkou prípadov, keď je konkrétne grafické zobrazenie nevyhnutné pre vyjadrenie informácie.

Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu

(Úroveň AA)

Ak sa v obsahu implementovanom pomocou značkovacích jazykov, ktoré podporujú nasledujúce vlastnosti štýlu textu, nastavia všetky nasledujúce vlastnosti a súčasne sa nezmení žiadna iná vlastnosť, nedôjde k strate obsahu ani funkčnosti:

 • výška riadku (riadkovanie) je minimálne 1,5-násobok veľkosti písma,
 • rozstup medzi odsekmi je minimálne dvojnásobok veľkosti písma,
 • rozstup písmen (medzery medzi znakmi v slovách) je minimálne 0,12-násobok veľkosti písma,
 • rozstup slov je minimálne 0,16-násobok veľkosti písma.

Výnimka: Ľudské Jazyky a písma, ktoré nepoužívajú jednu alebo viac z uvedených vlastností štýlu textu v písanom texte, sa môžu používať len s vlastnosťami, ktoré existujú pre danú kombináciu jazyka a písma.

Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri umiestnení kurzora alebo zameraní klávesnicou

(Úroveň AA)

Ak zacielenie a následne odsunutie kurzora myši (angl. hover) alebo zamerania pomocou klávesnice (angl. focus) spúšťa zobrazenie ďalšieho obsahu, ktorý sa následne skryje, potom platí:

možnosť zrušiť
k dispozícii je mechanizmus na zrušenie dodatočného obsahu bez presunu kurzora alebo zamerania pomocou klávesnice, ak dodatočný obsah neinformuje o chybe pri zadávaní vstupu alebo nezakryje či nenahradí iný obsah,
možnosť zobrazenia kurzorom
ak môže zameranie kurzorom spustiť zobrazenie ďalšieho obsahu, potom je kurzor možné presunúť na dodatočný obsah bez toho, aby tento obsah zmizol,
zotrvanie
dodatočný obsah ostáva viditeľný dovtedy, kým sa neodstráni spúšťací prvok vo forme zamerania kurzorom alebo klávesnicou, kým ho používateľ neodmietne alebo keď už jeho informácia nie je platná.

Výnimka: Ak vizuálne zobrazenie dodatočného obsahu kontroluje prístupový používateľský agent a autor ho neupravuje.

Poznámka

Medzi príklady dodatočného obsahu, ktorý kontroluje používateľský agent, patria nápovedy prehliadača, vytvorené pomocou HTML atribútu title.

Poznámka

Príkladmi dodatočného obsahu, na ktoré sa vzťahuje toto kritérium, sú prispôsobené nápovedy, podradené menu a iné nemodálne vyskakovacie okná, ktoré sa zobrazujú pri zameraní myšou alebo prostredníctvom klávesnice.

2. Ovládateľný

Všetky prvky používateľského rozhrania a navigácie musia byť ovládateľné.

Pravidlo 2.1 Prístupnosť z klávesnice

Zabezpečuje sa, aby boli všetky funkcie dostupné z klávesnice.

Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica

(Úroveň A)

Všetky funkcie obsahu je možné ovládať prostredníctvom rozhrania klávesnice bez toho, aby bolo potrebné konkrétne časovanie stlačenia jednotlivých klávesov, s výnimkou prípadov, keď konkrétna funkcionalita vyžaduje vstup, ktorý závisí od trajektórie pohybu používateľa pri zadávaní, nielen od koncových bodov.

Poznámka

Táto výnimka sa vzťahuje na konkrétnu funkcionalitu, nie na techniku zadávania. Napríklad ak sa na zadávanie textu používa rukopis, potom technika zadávania (rukopis) vyžaduje vstup, ktorý reaguje na pohyb po trajektórii, ale základná funkcionalita (zadávanie textu) to už nevyžaduje.

Poznámka

Toto nebráni možnosti používať myš alebo iné metódy na zadávanie ako doplnok k ovládaniu prostredníctvom klávesnice, ani to nemá odradzovať od poskytovania takejto možnosti.

Kritérium úspešnosti 2.1.2 Žiadna pasca na klávesy

(Úroveň A)

Ak je pomocou rozhrania klávesnice, možné presunúť zameranie na určitý prvok na stránke, potom sa aj odsun zamerania z tohto prvku dá uskutočniť iba pomocou rozhrania klávesnice. Ak je potrebné pre tento účel použiť iné klávesy než sú funkčne nepozmenené klávesy so šípkami či tabulátory alebo iné štandardné metódy pre prechod z daného prvku, používateľ je o tomto spôsobe presunu zamerania poučený.

Poznámka

Keďže akýkoľvek obsah, ktorý nespĺňa toto kritérium úspešnosti, môže narušiť schopnosť používateľa používať celú stránku, musí toto kritérium úspešne spĺňať celý obsah webovej stránky (bez ohľadu na to, či spĺňa iné kritériá úspešnosti alebo nie). Pozri požiadavku na súlad č. 5 Súlad v interakcii prvkov (neinterferencia).

Kritérium úspešnosti 2.1.3 Klávesnica (bez výnimky)

(Úroveň AAA)

Všetky funkcie obsahu je možné ovládať prostredníctvom rozhrania klávesnice bez potreby osobitne časovať jednotlivé stlačenia klávesov.

Kritérium úspešnosti 2.1.4 Jednoznakové klávesové skratky

(Úroveň A)

Ak je klávesová skratka implementovaná takým spôsobom, že využíva iba jedno iba písmeno (vrátane veľkých a malých písmen), interpunkčné znamienko, číslicu alebo znak predstavujúci symbol, potom platí aspoň jedna z nasledujúcich možností:

možnosť vypnúť
k dispozícii je mechanizmus na vypnutie takejto skratky,
premapovanie
k dispozícii je mechanizmus na premapovanie skratky tak, aby bolo možné použiť jeden alebo viac klávesov, ktoré pri stlačení nezobrazujú znaky (napr. Ctrl, Alt),
aktívna len pri zameraní
klávesová skratka pre prvok používateľského rozhrania je aktívna len vtedy, keď je tento prvok zameraný.

Pravidlo 2.2 Dostatok času

Používateľom sa poskytuje dostatok času na prečítanie a používanie obsahu.

Kritérium úspešnosti 2.2.1 Nastaviteľné načasovanie

(Úroveň A)

Každý časový limit, ktorý je nastavený obsahom, má spĺňať aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

možnosť vypnúť

používateľ môže časový limit vypnúť predtým, než s ním príde do styku; alebo

možnosť nastaviť

používateľ môže časový limit nastaviť predtým, než s ním príde do styku, a to v rozsahu, ktorý predstavuje minimálne desaťnásobok dĺžky predvoleného nastavenia; alebo

možnosť predĺžiť

používateľ je pred vypršaním časového limitu upozornený a je mu prostredníctvom použitia jednoduchého úkonu (napríklad „stlačte medzerník“) poskytnutých najmenej 20 sekúnd na predĺženie časového limitu, pričom takéto predĺženie časového limitu môže uskutočniť aspoň desaťkrát; alebo

výnimka pre reálny čas

časový limit je súčasťou udalosti v reálnom čase (napríklad aukcia) a nie je k nemu možná žiadna alternatíva; alebo

výnimka, keď je časový limit nevyhnutný

časový limit je pre daný úkon nevyhnutný a jeho predĺženie by ho znefunkčnilo; alebo

výnimka 20 hodín

časový limit je dlhší ako 20 hodín.

Poznámka

Toto kritérium úspešnosti pomáha zabezpečiť, aby používatelia mohli plniť úlohy bez neočakávaných zmien v obsahu alebo kontexte, ktoré by boli výsledkom časového limitu. Toto kritérium úspešnosti by sa malo zvažovať v spojení s kritériom úspešnosti 3.2.1, ktoré stanovuje obmedzenia na zmeny obsahu alebo kontextu v dôsledku činnosti používateľa.

Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie

(Úroveň A)

Pre všetky informácie, ktoré sa pohybujú, blikajú, rolujú alebo sa automaticky aktualizujú, platia všetky nasledujúce požiadavky:

presúvanie, blikanie, rolovanie

pre akékoľvek informácie, ktoré sa pohybujú, blikajú alebo sa posúvajú, a ktoré (1) sa spúšťajú automaticky, (2) trvajú viac ako päť sekúnd a (3) zobrazujú sa paralelne s iným obsahom, existuje mechanizmus, ktorým ich používateľ môže dočasne pozastaviť, zastaviť alebo skryť. Výnimkou je prípad, ak sú pohyb, blikanie alebo rolovanie pre danú činnosť nevyhnutné, a

automatická aktualizácia

pre akékoľvek informácie s automatickou aktualizáciou, ktoré (1) sa spúšťajú automaticky a (2) zobrazujú sa paralelne s iným obsahom, existuje mechanizmus, ktorým ich používateľ môže dočasne pozastaviť, zastaviť alebo skryť, alebo ovládať frekvenciu ich aktualizácie. Výnimkou je prípad, ak je automatická aktualizácia pre danú činnosť nevyhnutná.

Poznámka

Viac k požiadavkám, týkajúcim sa kmitajúceho alebo blikajúceho obsahu, nájdete v Pravidle 2.3.

Poznámka

Keďže akýkoľvek obsah, ktorý nespĺňa toto kritérium úspešnosti, môže narušiť schopnosť používateľa používať celú stránku, musí toto kritérium úspešne spĺňať celý obsah webovej stránky (bez ohľadu na to, či spĺňa iné kritériá úspešnosti alebo nie). Pozri požiadavku na súlad č. 5 Súlad v interakcii prvkov (neinterferencia).

Poznámka

Pri obsahu, ktorý je pravidelne aktualizovaný softvérom, alebo ktorý sa pravidelne prenáša do používateľského agenta, sa nevyžaduje, aby boli uchovávané alebo zobrazované informácie, ktoré boli vytvorené alebo prijaté medzi začiatkom pauzy a obnovením prezentácie, pretože to nemusí byť technicky možné a v mnohých situáciách by to mohlo byť zavádzajúce.

Poznámka

Animácia, ktorá sa zobrazuje ako súčasť fázy načítania obsahu alebo počas podobnej situácie, sa môže považovať za nevyhnutnú, ak počas tejto fázy nemá žiadny používateľ možnosť interakcie s obsahom, a ak by absencia akéhokoľvek ukazovateľa priebehu mohla zmiasť používateľov alebo spôsobiť dojem, že sa obsah zasekol alebo zhavaroval.

Kritérium úspešnosti 2.2.3 Žiadne časovanie

(Úroveň AAA)

Časovenie nie je nevyhnutnou súčasťou udalosti alebo aktivity prezentovanej obsahom, s výnimkou neinteraktívnych synchronizovaných multimediálnych prvkov a udalostí prebiehajúcich v reálnom čase.

Kritérium úspešnosti 2.2.4 Prerušenia

(Úroveň AAA)

Používateľ môže odložiť alebo potlačiť prerušenia, s výnimkou prerušení spojených s tiesňovou udalosťou.

Kritérium úspešnosti 2.2.5 Opätovná autentifikácia

(Úroveň AAA)

Používateľ môže po ukončení relácie s autentifikáciou po opätovnej autentifikácii pokračovať vo svojej činnosti bez straty údajov.

Kritérium úspešnosti 2.2.6 Časové limity

(Úroveň AAA)

Používatelia sú upozornení na dĺžku trvania akejkoľvek nečinnosti používateľa, ktorá by mohla spôsobiť stratu údajov, s výnimkou prípadov, keď sa údaje zachovajú po dobu dlhšiu ako 20 hodín aj napriek tomu, že používateľ neuskutoční žiadnu činnosť.

Poznámka

Pravidlá ochrany súkromia môžu pred overením identifikácie používateľa a uchovaním údajov o ňom vyžadovať výslovný súhlas používateľa. V prípadoch, keď je používateľ maloletý, nemožno od neho vo väčšine jurisdikcií krajín alebo regiónov takýto výslovný súhlas vyžiadať. Ako jeden z prístupov k splneniu tohto kritéria úspešnosti sa pri posudzovaní potreby uchovávania údajov odporúča konzultácia s odborníkmi na ochranu súkromia a s právnym poradcom.

Pravidlo 2.3 Záchvaty a fyzické reakcie

Obsah sa nevytvára spôsobom, o ktorom je známe, že spôsobuje záchvaty alebo fyzické reakcie.

Kritérium úspešnosti 2.3.1 Tri bliknutia alebo blikanie pod prahovými hodnotami

(Úroveň A)

Webové stránky nemajú obsahovať žiadne prvky, ktoré by blikali viac ako trikrát za sekundu alebo kde by boli záblesky pod prahovými hodnotami pre všeobecný záblesk a červený záblesk.

Poznámka

Keďže akýkoľvek obsah, ktorý nespĺňa toto kritérium úspešnosti, môže narušiť schopnosť používateľa používať celú stránku, musí toto kritérium úspešne spĺňať celý obsah webovej stránky (bez ohľadu na to, či spĺňa iné kritériá úspešnosti alebo nie). Pozri požiadavku na súlad č. 5 Súlad v interakcii prvkov (neinterferencia).

Kritérium úspešnosti 2.3.2 Tri záblesky

(Úroveň AAA)

Webové stránky neobsahujú žiadny prvok, ktorý by vydával viac ako tri záblesky za sekundu.

Kritérium úspešnosti 2.3.3 Animácia vyvolaná interakciou

(Úroveň AAA)

Ak to nie je nevyhnutné pre zaistenie funkcionality alebo poskytnutie informácií, animáciu vyvolanú interakciou je možné vypnúť.

Pravidlo 2.4 Jednoduchá navigácia

Uľahčite používateľom navigáciu, vyhľadávanie obsahu a určovanie toho, kde sa nachádzajú.

Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov

(Úroveň A)

Používateľ má k dispozícii mechanizmus ktorý mu umožňuje preskočiť bloky obsahu, ktoré sa opakovane objavujú na viacerých webových stránkach.

Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov

(Úroveň A)

Webové stránky obsahujú názvy, ktoré popisujú ich tému alebo účel.

Kritérium úspešnosti 2.4.3 Poradie prechádzania prvkami

(Úroveň A)

Ak je webovú stránku možné prechádzať sekvenčne a dané poradie ovplyvňuje význam alebo funkcionalitu obsahu, potom získavajú zamerateľné prvky zameranie v tom poradí, ktoré zachováva význam a funkcionalitu.

Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)

(Úroveň A)

Účel každého odkazu je odvoditeľný zo samotného textu odkazu alebo z textu odkazu v kombinácii s programovo odvodeným kontextom odkazu, okrem prípadov, kedy by bol účel odkazu pre používateľov nejednoznačný vo všeobecnosti.

Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov

(Úroveň AA)

Používateľ má k dispozícii viacero spôsobov, ako môže nájsť webovú stránku v rámci súboru webových stránok, s výnimkou prípadov, keď je webová stránka výsledkom alebo krokom určitého procesu.

Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky

(Úroveň AA)

Nadpisy a menovky popisujú tému alebo účel.

Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie

(Úroveň AA)

Každé používateľské rozhranie ovládané pomocou klávesnice ponúka režim, v ktorom je indikátor zamerania klávesnice viditeľný.

Kritérium úspešnosti 2.4.8 Aktuálna poloha

(Úroveň AAA)

Používateľ má v rámci súboru webových stránok k dispozícii informácie o svojej aktuálnej polohe.

Kritérium úspešnosti 2.4.9 Účel odkazu (iba odkaz)

(Úroveň AAA)

Používateľ má k dispozícii mechanizmus, ktorý umožňuje identifikáciu účelu každého odkazu zo samotného textu odkazu, okrem prípadov, kedy by bol účel odkazu pre používateľov nejednoznačný vo všeobecnosti.

Kritérium úspešnosti 2.4.10 Nadpisy sekcií

(Úroveň AAA)

Na usporiadanie obsahu sa používajú nadpisy sekcií.

Poznámka

Pojem „nadpis“ sa používa vo svojom všeobecnom zmysle a obsahuje samotné nadpisy ako aj a ďalšie spôsoby priraďovania nadpisov k rôznemu typu obsahu.

Poznámka

Toto kritérium úspešnosti sa týka štruktúrovania textu a nie členenia jednotlivých prvkov používateľského rozhrania. Súčasti používateľského rozhrania sú zahrnuté v kritériu úspešnosti 4.1.2.

Pravidlo 2.5 Vstupné metódy

Používateľom sa uľahčuje ovládanie funkcií okrem klávesnice aj inými spôsobmi.

Kritérium úspešnosti 2.5.1 Gestá ukazovateľa

(Úroveň A)

Všetku funkcionalitu ktorá využíva viacbodové gestá alebo gestá s určitou trajektóriou, je možné ovládať aj s jedným ukazovateľom bez gest s trajektóriou, pokiaľ nie je viacbodové gesto alebo gesto s trajektóriou nevyhnutné.

Poznámka

Táto požiadavka sa vzťahuje na webový obsah, ktorý interpretuje úkony ukazovateľa (to sa netýka úkonov, ktoré sú potrebné na ovládanie prístupových nástrojov alebo asistenčných technológií).

Kritérium úspešnosti 2.5.2 Zrušenie ukazovateľom

(Úroveň A)

Pre funkcionalitu ktorú je možné ovládať pomocou jedného ukazovateľa, platí aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

Žiadna udalosť po stlačení
Na vykonanie akejkoľvek časti funkcie sa nepožíva žiadna udalosť po stlačení ukazovateľa.
Možnosť zrušiť alebo vrátiť späť
Funkcia je dokončená v udalosti po uvoľnení stlačenia, a k dispozícii je mechanizmus pre prerušenie funkcie pred dokončením alebo pre zrušenie funkcie po dokončení.
Zvrátenie uvoľnením stlačenia
Udalosť po uvoľnení stlačenia zvráti akýkoľvek výsledok predchádzajúcej udalosti po stlačení.
Nevyhnutný
Dokončenie funkcie v udalosti po stlačení je nevyhnutné.
Poznámka

Funkcie, ktoré napodobňujú fungovanie klávesnice alebo číselnej klávesnice, sa považujú za nevyhnutné.

Poznámka

Táto požiadavka sa vzťahuje na webový obsah, ktorý interpretuje úkony ukazovateľa (netýka sa úkonov, ktoré sú potrebné na ovládanie prístupových nástrojov alebo asistenčných technológií).

Kritérium úspešnosti 2.5.3 Označenie v názve

(Úroveň A)

V prvkoch používateľského rozhrania s menovkami (popismi), ktoré obsahujú text alebo text vo forme obrázkov, obsahuje názov prvku text, ktorý je zobrazený vizuálne.

Poznámka

Dobrou praxou je mať text popisu na začiatku názvu.

Kritérium úspešnosti 2.5.4 Aktivácia pohybom

(Úroveň A)

Funkcionalita ktorú je možné ovládať pohybom zariadenia alebo pohybom zo strany používateľa, môže byť tiež ovládaná prvkami používateľského rozhrania a reakcia na pohyb môže byť zablokovaná, aby sa zabránilo náhodnému spusteniu. Výnimkou sú nasledujúce prípady:

Podporované rozhranie
Pohyb sa používa na ovládanie funkcionality prostredníctvom rozhrania pre podporu prístupnosti.
Nevyhnutný
Pohyb je pre funkciu nevyhnutný a jeho zablokovanie by znemožnilo danú činnosť.

Kritérium úspešnosti 2.5.5 Veľkosť cieľa

(Úroveň AAA)

Veľkosť cieľového prvku pre vstupy z ukazovateľa je najmenej 44 x 44 CSS pixelov s výnimkou nasledujúcich prípadov:

Ekvivalentný
Cieľový prvok je dostupný prostredníctvom ekvivalentného odkazu alebo ovládacieho prvku na tej istej stránke, a ten má najmenej 44 x 44 CSS pixelov.
V rade
Cieľový prvok sa nachádza v rámci vety alebo v textovom bloku.
Ovládaný nástrojom používateľa
Veľkosť cieľového prvku určuje používateľský agent a autor ju nemení.
Nevyhnutný
Konkrétne zobrazenie cieľového prvku je pre poskytovanie informácií nevyhnutné.

Kritérium úspešnosti 2.5.6 Súbežné mechanizmy pre zadávanie vstupu

(Úroveň AAA)

Webový obsah neobmedzuje používanie rôznych spôsobov zadávania vstupu, ktoré sú k dispozícii na platforme, s výnimkou prípadov, keď je toto obmedzenie nevyhnutné, keď je potrebné na zaistenie bezpečnosti obsahu alebo sa vyžaduje na zabezpečenie rešpektovania používateľských nastavení.

3. Zrozumiteľný

Informácie a ovládanie používateľského rozhrania musia byť zrozumiteľné.

Pravidlo 3.1 Čitateľný

Je nutné zabezpečiť, aby bol textový obsah čitateľný a zrozumiteľný.

Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky

(Úroveň A)

Prednastavený jazyk každej webovej stránky je možné programovo odvodiť.

Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí

(Úroveň AA)

Jazyk každej pasáže alebo frázy v obsahu je možné programovo odvodiť. Výnimku tvoria vlastné mená, technické pojmy, slová neurčitého jazykového pôvodu a slová alebo frázy, ktoré majú význam v rámci svojho najbližšieho textu.

Kritérium úspešnosti 3.1.3 Neobvyklé slová

(Úroveň AAA)

Používateľ má k dispozícii mechanizmus na identifikáciu konkrétnych definícií slov alebo fráz používaných neobvyklým alebo špecifickým spôsobom, vrátane idiómov a žargónu.

Kritérium úspešnosti 3.1.4 Skratky

(Úroveň AAA)

Používateľ má k dispozícii mechanizmus, ktorý slúži na identifikáciu neskrátenej formy alebo významu skratiek.

Kritérium úspešnosti 3.1.5 Úroveň čítania

(Úroveň AAA)

Ak text po odstránení vlastných mien a názvov vyžaduje pokročilejšiu schopnosť čítania než je úroveň druhého stupňa základného vzdelania, potom sa poskytuje doplnkový obsah alebo verzia, ktorá nevyžaduje vyššiu čitateľskú schopnosť, než tá, ktorá zodpovedá úrovni druhého stupňa základného vzdelania.

Kritérium úspešnosti 3.1.6 Výslovnosť

(Úroveň AAA)

Používateľ má k dispozícii mechanizmus, ktorý slúži na určenie konkrétnej výslovnosti slov, pri ktorých by bol ich význam bez poznania výslovnosti nejednoznačný.

Pravidlo 3.2 Predvídateľný

Je nutné zabezpečiť, aby boli vzhľad a ovládanie webových stránok predvídateľné.

Kritérium úspešnosti 3.2.1 Zameranie

(Úroveň A)

Zameranie prvku používateľského rozhrania nespôsobuje zmenu kontextu.

Kritérium úspešnosti 3.2.2 Vstup používateľa

(Úroveň A)

Ak nebol používateľ vopred informovaný o zmene pred použitím prvku používateľského rozhrania, zmena nastavenia tohto prvku nespôsobí automatickú zmenu kontextu.

Kritérium úspešnosti 3.2.3 Konzistentná navigácia

(Úroveň AA)

Ak zmenu zobrazenia nevykoná používateľ, navigačné mechanizmy, ktoré sa v rámci súboru webových stránok opakujú na viacerých webových stránkach sa pri každom zobrazení vyskytujú v rovnakom relatívnom poradí.

Kritérium úspešnosti 3.2.4 Konzistentné označenie

(Úroveň AA)

Prvky, ktoré majú v rámci súboru webových stránok rovnakú funkciu, sa označujú jednotne.

Kritérium úspešnosti 3.2.5 Zmena na požiadanie

(Úroveň AAA)

Zmeny kontextu sa vykonávajú iba na základe požiadavky zo strany používateľa alebo je k dispozícii mechanizmus na vypnutie takýchto zmien.

Pravidlo 3.3 Pomoc pri zadávaní vstupu

Je potrebné pomôcť používateľom vyhnúť sa chybám a opraviť ich.

Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb

(Úroveň A)

Ak sa automaticky zistí chyba pri zadávaní vstupu, chybná položka sa označí a chyba sa používateľovi popíše v texte.

Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny

(Úroveň A)

Ak sa vyžaduje vstup od používateľa, poskytnú sa mu menovky alebo pokyny.

Kritérium úspešnosti 3.3.4 Predchádzanie chybám (právne, finančné, dátové)

(Úroveň AA)

V prípade webových stránok z ktorých používanie vedie právnym záväzkom alebo finančným transakciám, webových stránok ktoré umožňujú úpravu alebo údajov odstránienie údajov kontrolovateľných používateľom v systémoch na uchovávanie dát, alebo ktoré umožňujú odosielanie odpovedí používateľov na testové otázky, platí aspoň jedna z týchto podmienok:

zrušiteľnosť
úkony používateľa je možné vrátiť späť,
kontrola
v údajoch zadaných používateľom sa skontrolujú možné chyby a používateľovi je poskytnutá možnosť na ich opravu,
potvrdenie
pred definitívnym odoslaním údajov je k dispozícii mechanizmus na ich kontrolu, potvrdenie a opravu.

Kritérium úspešnosti 3.3.5 Nápoveda

(Úroveň AAA)

Používateľ má k dispozícii relevantnú kontextovú nápovedu.

Kritérium úspešnosti 3.3.6 Predchádzanie chybám (celkové)

(Úroveň AAA)

Pre webové stránky ktoré vyžadujú od používateľa zadanie údajov, platí aspoň jedna z nasledujúcich možností:

zrušiteľnosť
úkony používateľa je možné vrátiť späť,
kontrola
v údajoch zadaných používateľom sa skontrolujú možné chyby a používateľovi je poskytnutá možnosť na ich opravu,
potvrdenie
pred definitívnym odoslaním údajov je k dispozícii mechanizmus na ich kontrolu, potvrdenie a opravu.

4. Robustný

Obsah musí byť dostatočne robustný na to, aby mohol byť spoľahlivo interpretovaný širokou škálou používateľských agentov, vrátane asistenčných technológií.

Pravidlo 4.1 Kompatibilný

Účelom je maximalizovať kompatibilitu so súčasnými a budúcimi používateľskými agentmi, vrátane asistenčných technológií.

Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza

(Úroveň A)

Prvky obsahu, ktoré sú vložené prostredníctvom značkovacieho jazyka, majú úplné značky pre začiatok aj koniec, sú vnorené v súlade so svojimi špecifikáciami, neobsahujú duplicitné atribúty a všetky hodnoty ID sú jedinečné, s výnimkou prípadov, keď špecifikácie takúto funkcionalitu umožňujú.

Poznámka

Za neúplné sa považujú začiatočné a koncové značky, ktorým v ich zápise chýba nevyhnutný znak, napríklad pravá lomená zátvorka alebo kde sú pri atribútoch uvedené nesprávne úvodzovky.

Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, rola, hodnota

(Úroveň A)

Pri všetkých prvkoch používateľského rozhrania (akými sú napr. prvky formulára, odkazy alebo prvky generované skriptami), ich názov a rolu je možné programovo odvodiť. Stavy, vlastnosti a hodnoty, ktoré môžu byť nastavené používateľom, sa dajú nastaviť v kóde a hlásenia o týchto zmenách sú dostupné pre používateľských agentov, vrátane asistenčných technológií.

Poznámka

Toto kritérium úspešnosti je určené hlavne pre autorov v rámci webu, ktorí vyvíjajú alebo vytvárajú prostredníctvom skriptov svoje vlastné prvky používateľského rozhrania. Napríklad štandardné ovládacie prvky v HTML pri použití v súlade so svojou špecifikáciou už toto kritérium úspešnosti spĺňajú.

Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy

(Úroveň AA)

Stavové správy môžu byť v obsahu vloženom prostredníctvom značkovacích jazykov programovo odvodené pomocou role alebo vlastností tak, aby mohli byť používateľovi prezentované prostredníctvom asistenčných technológií asistenčných technológií bez potreby zamerania.

5. Súlad s pravidlami

V tejto časti sú uvedené požiadavky na súlad s WCAG 2.1., ako aj informácie o tom, ako sa majú vytvárať vyhlásenia o súlade, ktoré sú však nepovinné. A nakoniec popisuje, čo znamená podporovať prístupnosť, nakoľko len na tie spôsoby používania technológií, ktoré podporujú prístupnosť, je možné sa spoliehať pri dosahovaní súladu. Ďalšie vysvetlenie koncepcie podporovanej prístupnosti zahŕňa časť Ako chápať Súlad.

5.1 Výklad normatívnych požiadaviek

Hlavný obsah WCAG 2.1 je normatívny a určuje požiadavky, ktoré majú vplyv na tvrdenia o zabezpečení zhody. Úvodný materiál, prílohy, časti označené ako „nenormatívne“, diagramy, príklady a poznámky sú informatívne (nenormatívne). Nenormatívny materiál poskytuje poradenské informácie, ktoré pomáhajú interpretovať pravidlá, ale nevytvárajú požiadavky, ktoré majú vplyv na tvrdenia o zabezpečení zhody.

Kľúčové slová MÔCŤ, MUSIEŤ, NESMIEŤ, NEODPORÚČAŤ, ODPORÚČAŤ, MAL BY a NEMAL BY je potrebné vykladať spôsobom popísaným v [RFC2119].

5.2 Požiadavky na súlad

Aby bola webová stránka v súlade s pravidlami WCAG 2.1, musia byť splnené všetky nasledujúce požiadavky na súlad:

5.2.1 Úroveň súladu

Jedna z nasledujúcich úrovní súladu musí byť splnená v celom rozsahu:

 • pri úrovni súladu A (minimálna úroveň súladu) webová stránka spĺňa všetky kritériá úspešnosti úrovne A alebo je poskytovaná vyhovujúca alternatívna verzia, ktorá ich spĺňa,
 • pri úrovni súladu AA, spĺňa webová stránka všetky kritériá úspešnosti úrovne A a úrovne úrovne AA, alebo je poskytovaná vyhovujúca alternatívna verzia spĺňajúca úroveň AA,
 • pri úrovni súladu AAA, spĺňa webová stránka všetky kritériá úspešnosti úrovne A, úrovne AA a úrovne AAA, alebo je poskytovaná vyhovujúca alternatívna verzia spĺňajúca úroveň AAA.
Poznámka

Napriek tomu, že zhodu možno dosiahnuť len na uvedených úrovniach, autorom sa odporúča, aby (vo svojom vyhlásení) oznamovali akékoľvek kroky, prijímané s cieľom splniť kritériá úspešnosti na všetkých úrovniach nad rámec dosiahnutej úrovne súladu.

Poznámka

Vo všeobecnosti sa neodporúča vyžadovať zhodu úrovne AAA pre celé sídla, pretože niektorý obsah nedokáže splniť všetky kritéria úspešnosti úrovne AAA.

5.2.2 Celé webové stránky

Súlad (a úroveň súladu) sa vzťahuje vždy len na celú webovú stránku (webové stránky) a nedá sa dosiahnuť, ak je časť webovej stránky vylúčená.

Poznámka

Z hľadiska súladu sa za adekvátnu alternatívu k určitej časti stránky považuje len taká, ktorá je priamo dostupná z danej stránky, napr. dlhý popis alebo alternatívna prezentácia videa.

Poznámka

Autori webových stránok, ktoré nemôžu byť v súlade kvôli obsahu mimo vplyvu autora, môžu zvážiť použitie Vyhlásenia o čiastočnom súlade.

Poznámka

Celá stránka zahŕňa každú variáciu stránky, ktorá je stránkou automaticky zobrazovaná pre rôzne veľkosti obrazovky (napr. variácie na responzívnej webovej stránke). Pre zhodu celej stránky musí každá z týchto variácií zaisťovať zhodu (alebo musí mať vyhovujúcu alternatívnu verziu, ktorá ju zaisťuje).

5.2.3 Úplné procesy

Ak je webová stránka jednou z rady webových stránok, ktoré spolu predstavujú nejaký proces (t. j. postupnosť krokov, ktoré je potrebné dokončiť na vykonanie určitej činnosti), potom musia byť všetky webové stránky v rámci tohto procesu v súlade na určenej, prípadne vyššej úrovni (zhoda na určitej úrovni nie je možná, ak ktorákoľvek stránka v procese nie je na tejto alebo na vyššej úrovni).

Internetový obchod má rad stránok, ktoré slúžia na výber a nákup produktov. Aby bola ľubovoľná stránka, ktorá je súčasťou tohto procesu v súlade, musia byť v súlade všetky stránky v rade od začiatku do konca (uhradenie).

5.2.4 Používanie technológií iba spôsobom, ktorý podporuje prístupnosť

Pri spĺňaní kritérií úspešnosti sa dá spoliehať iba na také spôsoby používania technológií, ktoré sú podporované z hľadiska prístupnosti. Akákoľvek informácia alebo funkcia, ktoré je poskytovaná spôsobom, ktorý nepodporuje prístupnosť, sa poskytuje aj spôsobom, ktorý prístupnosť podporuje (pozri Understanding Accessibility Support, prekl. Ako chápať kritérium Podpora prístupnosti).

5.2.5 Súlad v interakcii prvkov (neinterferencia)

Technológie používané spôsobom, ktorý nepodporuje prístupnosťalebo nezaisťuje súlad, nebránia prístupu používateľov k zvyšku stránky. Webová stránka ako celok okrem toho naďalej spĺňa požiadavky na splnenie súladu pre každý z nasledovných prípadov:

 1. ak sa v nástroji používateľa aktivuje ktorákoľvek technológia, na ktorú sa nespolieha,
 2. ak sa v nástroji používateľa deaktivuje ktorákoľvek technológia, na ktorú sa nespolieha a
 3. ak používateľský agent nepodporuje ktorúkoľvek technológiu, na ktorú sa nespolieha.

Celý obsah stránky, vrátane obsahu, na ktorý sa inak pre zaistenie súladu nespolieha, musí okrem toho spĺňať nasledujúce kritériá úspešnosti − v opačnom prípade by totiž mohlo dochádzať k znemožneniu akéhokoľvek používania stránky:

 • 1.4.2 - Ovládanie zvuku,
 • 2.1.2 - Žiadna pasca na klávesy,
 • 2.3.1 - Tri bliknutia alebo podprahové záblesky a
 • 2.2.2 - Pauza, zastavenie, skrytie.
Poznámka

Ak stránku nie je možné dať do súladu (napríklad stránka pre testovanie súladu alebo vzorová stránka), nemôže byť zahrnutá do rozsahu súladu alebo do tvrdenia o zaistení súladu.

Ďalšie informácie vrátane príkladov nájdete v časti Understanding Conformance Requirements (prekl. Ako chápať kritérium Požiadavky na dosiahnutie súladu).

5.3 Vyhlásenia o dosiahnutí súladu (nepovinné)

Súlad je zadefinovaný iba pre webové stránky, avšak vyhlásenie o zaistení súladu sa môže vzťahovať na jednu stránku, rad stránok alebo niekoľko súvisiacich webových stránok.

5.3.1 Požadované prvky vyhlásenia o súlade

vyhlásenie o súlade sa nevyžaduje. Autori môžu dosiahnuť súlad s WCAG 2.1 bez vyhlásenia o súlade, avšak ak ho vytvoria, musí obsahovať tieto informácie:

 1. dátum vyhlásenia,
 2. názov pravidiel, verziu a URI t. j. „Pravidlá pre prístupnosť webového obsahu WCAG 2.1 na https://www.w3.org/TR/WCAG21/“,
 3. dosiahnutá úroveň súladu: (úroveň A, AA or AAA),
 4. stručný opis webových stránok, ako napríklad zoznam identifikátorov URI, pre ktoré sa vytvára vyhlásenie, vrátane informácie, či vyhlásenie zahŕňa aj subdomény.

  Poznámka

  Webové stránky môžu byť popísané zoznamom alebo výrazom, ktorý opisuje všetky identifikátory URI zahrnuté vo vyhlásení.

  Poznámka

  Webové produkty, ktoré nemajú pred inštaláciou na webovom sídle zákazníka URI, môžu mať vyhlásenie, že výrobok bude vyhovovať až po inštalácii.

 5. Zoznam webových technológií na ktoré sa spolieha.
Poznámka

Ak sa použije logo o súladu, predstavuje to vyhlásenie o súlade a musí byť doplnené požadovanými prvkami vyhlásenia o súlade uvedenými vyššie.

5.3.2 Voliteľné prvky vyhlásenia o súlade

Okrem požadovaných prvkov vyhlásenia o súlade uvedených vyššie je vhodné zvážiť poskytovanie dodatočných informácií, ktoré môžu pomôcť používateľom. Odporúčané doplňujúce informácie zahŕňajú:

 • zoznam splnených kritérií úspešnosti nad rámec deklarovanej úrovne súladu. Táto informácia by mala byť prezentovaná vo forme, ktorú používatelia môžu použiť− najlepšie ako strojovo čitateľné metadáta,
 • zoznam technológií, ktoré sú „použité, ale nespolieha sa na ne“,
 • zoznam používateľských agentov (vrátane asistenčných technológií), ktoré boli použité na testovanie webového obsahu,
 • zoznam špecifických vlastností obsahu z hľadiska prístupnosti, poskytnutý v strojom čitateľnej podobe,
 • informácie o akýchkoľvek ďalších krokoch, ktoré boli uskutočnené s cieľom zlepšiť prístupnosť nad rámec kritérií úspešnosti,
 • strojom čitateľnú metadátovú verziu zoznamu konkrétnych technológií, na ktoré sa spolieha,
 • metadátovú verziu vyhlásenia o zhode v strojom čitateľnej podobe.
Poznámka

Ďalšie informácie a príklady vyhlásení o súlade najdete v časti Understanding Conformance Claims (prekl. Ako chápať vyhlásenia o súlade).

Poznámka

Ďalšie informácie o používaní metadát vo vyhlásení o súlade nájdete v časti Understanding Metadata (prekl. Ako chápať metadáta).

5.4 Vyhlásenie o čiastočnom súlade - obsah tretích strán

Niektoré stránky sú vytvorené tak, že je k nim možné v budúcnosti pridávať ďalší obsah, ako napr. e-mailový program, blog či článok umožňujúci pridávanie komentárov alebo aplikácie, ktoré podporujú obsah pridávaný používateľom. Ďalším takým príkladom môžu byť rôzne informačné a spravodajské portály, kde obsah pochádza z mnohých zdrojov, alebo sídla, ktoré priebežne automaticky vkladajú obsah z rôznych zdrojov, ako napr. pri dynamickom vkladaní reklám.

V takýchto prípadoch nie je v čase vloženia pôvodného obsahu na stránku možné vedieť, aký bude nekontrolovaný obsah stránok. Je nutné podotknúť, že takýto nekontrolovaný obsah môže ovplyvniť aj prístupnosť kontrolovaného obsahu. Existujú dve možnosti:

 1. Vyhodnotenie súladu môže byť vytvorené na základe najlepších skúseností. Ak je stránka tohto typu monitorovaná a opravovaná do dvoch pracovných dní (obsah, ktorý nie je v súlade, je odstránený alebo upravený tak, aby bol v súlade), vyhodnotenie alebo tvrdenie o súlade je vytvoriteľné, keďže s výnimkou chýb v externe prispievanom obsahu, ktorý je pri odhalení odstránený alebo opravený, je táto stránka v súlade. Tvrdenie o nesúlade je možné vytvoriť ak nie je možné obsah, ktorý nie je v súlade, monitorovať či opravovať.

  ALEBO

 2. Je možné urobiť „vyhlásenie o čiastočnom súlade“, v ktorom by stálo, že táto stránka nie je v súlade, ale mohla by byť, keby boli určité jej časti odstránené. Takéto vyhlásenie by malo nasledujúce podobu: „Táto stránka nie je v súlade, ale bola by v súlade s WCAG 2.1 na úrovni X, ak by boli nasledujúce časti z nekontrolovaných zdrojov odstránené.“ Navyše by malo o nekontrolovanom obsahu popísanom vo vyhlásení o čiastočnom súlade platiť aj nasledujúce:

  1. nie je to obsah, ktorý je pod kontrolou autora,
  2. je opísaný spôsobom, ktorý je pre používateľov identifikovateľný (t. j. nie je ich možno opísať ako „všetky časti, nad ktorými nemáme kontrolu“, ak neboli tieto časti jasne označené).

5.5 Vyhlásenie o čiastočnom súlade - jazyk

„Vyhlásenie o čiastočnom súlade v dôsledku jazyka“ je možné urobiť, ak stránka nie je v súlade, ale bola by v súlade, ak by existovala podpora prístupnosti pre (všetky) jazyk(-y) použitý(-é) na stránke. Podoba takéhoto vyhlásenia by bola: „Táto stránka nie je v súlade, avšak bola by v súlade s pravidlami WCAG 2.1 na úrovni X, ak by existovala podpora prístupnosti pre nasledujúci(-e) jazyk(-y):“

6. Slovník

skratka

skrátená forma slova, frázy alebo názvu, ak sa skratka nestala súčasťou jazyka

Poznámka

Zahŕňa iniciálové skratky a akronymy, pričom:

 1. iniciálové skratky sú skrátené formy názvu alebo frázy vytvorenej z prvých písmen slov alebo slabík obsiahnutých v danom názve alebo fráze

  Poznámka

  Nie sú definované vo všetkých jazykoch.

  SNCF je francúzska iniciálová skratka, ktorá obsahuje prvé písmená francúzskej národnej železnice: Société Nationale des Chemins de Fer, the French national railroad.

  ESP je iniciálová skratka pre mimozmyslové vnímanie (v angličtine Extra Sensory Perception).

 2. akronymy sú skrátené tvary vytvorené z počiatočných písmen alebo častí iných slov (v názve alebo fráze), ktoré sa dajú vysloviť ako slovo

  NOAA je akronym vytvorený z počiatočných písmen Národného oceánskeho a atmosférického ústavu (v angličtine National Oceanic and Atmospheric Administration) v Spojených štátoch amerických.

Poznámka

Niektoré spoločnosti si osvojili iniciálové skratky ako názov svojej firmy. V týchto prípadoch sú novým názvom spoločnosti písmená (napríklad Ecma) a slovo sa už nepovažuje za skratku.

podporovaná z hľadiska prístupnosti

podporovaná asistenčnými technológiami používateľov, ako aj funkciami prístupnosti v prehliadačoch a iných používateľských agentoch

Na kvalifikáciu technológie (alebo funkcie technológií) webového obsahu ako podporovanej z hľadiska prístupnosti musia byť pre ňu splnené oba body 1 a 2:

 1. spôsob, ktorým sa technológia webového obsahu, používa, musí byť podporovaný asistenčnou technológiou používateľa (AT). To znamená, že spôsob, ktorým sa technológia používa, bol otestovaný z hľadiska interoperability s asistenčnými technológiami používateľa v jazyku (jazykoch) obsahu,

  A

 2. technológia webového obsahu musí mať pre používateľov k dispozícii nástroje používateľov, ktoré podporujú prístupnosť. To znamená, že je pravdivé aspoň jedno z nasledujúcich štyroch vyhlásení:

  1. technológia je natívne podporovaná v široko distribuovaných nástrojoch používateľov, ktoré sú taktiež podporované z hľadiska prístupnosti (ako napr. HTML a CSS)

   ALEBO

  2. je táto technológia široko podporovaná doplnkom prehliadača, ktorý je podporovaný z hľadiska prístupnosti

   ALEBO

  3. je obsah dostupný v uzavretom prostredí, akým je napríklad univerzitná alebo podniková sieť, kde je používateľský agent, ktorý si vyžaduje technológia a používa ho daná organizácia, takisto podporovaný z hľadiska prístupnosti

   ALEBO

  4. nástroj(-e) používateľa, ktorý podporuje technológiu, je podporovaný z hľadiska prístupnosti a je k dispozícii na prevzatie alebo nákup takým spôsobom, aby:

   • nestál osobu so zdravotným postihnutím viac ako osobu bez zdravotného postihnutia a
   • ho osoba so zdravotným postihnutím mohla nájsť a získať rovnako ľahko ako osoba bez zdravotného postihnutia.
Poznámka

Pracovná skupina pre WCAG a organizácia W3C nešpecifikujú, aká podpora resp. podpora v akom rozsahu s použitím asistenčných technológií musí existovať pre konkrétne použitie webovej technológie, aby bola táto technológia klasifikovaná ako podporovaná z hľadiska prístupnosti (pozri Level of Assistive Technology Support Needed for "Accessibility Support" (prekl. Úroveň potrebnej podpory asistenčných technológií pre podporu prístupnosti).)

Poznámka

Webové technológie môžu byť použité spôsobmi, ktorý nie sú podporované z hľadiska prístupnosti, pokiaľ sa na ne nespoliehajú a stránka ako celok spĺňa požiadavky na súlad, vrátane 5.2.4 a 5.2.5.

Poznámka

Ak sa webová technológia používa spôsobom, ktorý je podporovaný z hľadiska prístupnosti, neznamená to, že je prístupná celá technológia alebo všetky spôsoby jej použitia. Väčšina technológií, vrátane HTML, nie je dostatočne prístupná pre najmenej jednu svoju vlastnosť alebo použitie. Stránky sú v súlade s WCAG len v prípade, že využívajú technológie, ktoré podporujú prístupnosť a dodržiavajú požiadavky WCAG.

Poznámka

Ak sa citujú technológie webového obsahu, ktoré majú viac verzií, mala by byť špecifikovaná podporovaná prístupná verzia(-e).

Poznámka

Jedným zo spôsobov, ako môžu autori nájsť použitie technológií, ktoré podporujú prístupnosť, je prezeranie súhrnov, v ktorých je zdokumentovaná podpora prístupnosti (pozri Understanding Accessibility-Supported Web Technology Uses (prekl. Ako chápať používanie webových technológií podporovanéhých z hľadiska prístupnosti). Autori, spoločnosti, dodávatelia technológií alebo iné osoby môžu zdokumentovať spôsoby používania technológií webového obsahu s podporou prístupnosti. Všetky spôsoby používania technológií v takejto dokumentácii však musia spĺňať vymedzenie technológií webového obsahu podporujúce prístupnosť tak, ako sa uvádza vyššie v tomto dokumente.

alternatíva pre dynamické médiá

dokument obsahujúci správne poradie textových opisov dynamických vizuálnych a sluchových informácií a poskytujúci prostriedky na dosiahnutie výsledkov akejkoľvek dynamickej interakcie

Poznámka

Scenár použitý na vytvorenie synchronizovaného mediálneho obsahu splní túto definíciu len v prípade, ak bol upravený tak, že predstavuje konečný synchronizovaný mediálny obsah po jeho úpravách.

všeobecne nejednoznačné pre používateľov

z odkazu ani zo všetkých informácií prezentovaných používateľovi spolu s odkazom nie je možné určiť účel odkazu (t. j. čitatelia bez postihnutia by nevedeli, čo by vykonal odkaz, predtým, ako by ho aktivovali)

Slovo guava v nasledujúcej vete je odkazom „Jedným z pozoruhodných exportných produktov je guava“. Odkaz by mohol viesť k definícii guavy, ku grafu uvádzajúcemu množstvá vyvezenej guavy alebo k fotografii ľudí zberajúcich guavu. Všetci čitatelia sú až do aktivácie v tomto v neistote a osoba so zdravotným postihnutím tu nie je v nevýhode.

ASCII umenie

obrázok vytvorený priestorovo usporiadanými znakmi (zvyčajne z 95 znakov definovaných v ASCII kóde, ktoré je možné vytlačiť)

asistenčná technológia (ako sa používa v tomto dokumente)

hardvér a/alebo softvér, ktorý funguje ako používateľský agent alebo spoločne s bežným nástrojom používateľa na poskytovanie funkčnosti spĺňajúcej požiadavky používateľov so zdravotným postihnutím, ktoré sú nad rámec tých, ktoré ponúka bežný používateľský agent

Poznámka

Funkcie, ktoré poskytujú asistenčné technológie, zahŕňajú alternatívne prezentácie (napr. v syntetizovanej reči alebo vo zväčšenom obsahu), alternatívne vstupné metódy (napr. hlas), doplnkovú navigáciu alebo orientačné mechanizmy a transformáciu obsahu (napr. pre zlepšenie prístupnosti tabuliek).

Poznámka

Podporné technológie často sledujú API (aplikačné programové rozhranie) a komunikujú s aplikáciami pre bežných používateľov pomocou dátových správ.

Poznámka

Rozdiel medzi bežnými používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami nie je jednoznačný. Mnoho bežných používateľských agentov poskytuje určité funkcie, ktoré pomáhajú jednotlivcom s postihnutím. Základným rozdielom je, že bežné používateľské agenty sú zamerané na širokú a rozmanitú verejnosť, kam zvyčajne patria ľudia bez aj s postihnutím. Asistenčné technológie sú úzko vymedzené pre cieľovú skupinu používateľov so špecifickými postihnutiami. Pomoc poskytovaná asistenčnými technológiami je presnejšia a primeranejšia potrebám svojich cieľových používateľov. Bežný používateľský agent však môže poskytnúť asistenčným technológiám dôležitú funkcionalitu, ako je napr. načítanie webového obsahu z programových objektov alebo rozčlenenie značiek do identifikovateľných celkov.

Medzi asistenčné technológie, ktoré sú dôležité v kontexte tohto dokumentu, patria:

 • zväčšovače obrazoviek a ďalšie vizuálne technológie na podporu čítania, ktoré používajú osoby so zrakovým a zmyslovým postihnutím a s poruchou čítania bežnej tlače, určené na zmenu písma, veľkosti, vzdialenosti, farby, synchronizácie s rečou atď., s cieľom zlepšiť vizuálnu čitateľnosť vykresľovaného textu a obrázkov,
 • čítače obrazoviek, ktoré používajú nevidiace osoby na čítanie textových informácií prostredníctvom syntetickej reči alebo Braillovho písma,
 • softvér na prevod textu do syntetickej reči, ktorý používajú niektoré osoby s kognitívnymi poruchami, logopedickými poruchami a poruchami učenia,
 • softvér na rozpoznávanie reči, ktorý môžu používať osoby s určitými typmi telesného postihnutia,
 • alternatívne klávesnice, ktoré používajú osoby s určitými typmi telesného postihnutia na simuláciu klávesnice (vrátane náhrad klávesníc, pri ktorých sa používa ako ukazovateľ hlava, jednoduchých prepínačov, asistenčných technológií používaných na vysielanie signálov do zariadenia pomocou tlaku vzduchu vdychovaním alebo vyfukovaním a iné špeciálne vstupné zariadenia),
 • alternatívne zameriavacie zariadenia, ktoré používajú osoby s určitými typmi telesného postihnutia na simuláciu myši ako ukazovateľa a simuláciu tlačidla aktivácie.
audio

technológia reprodukcie zvuku

Poznámka

Audio môže byť vytvorené synteticky (vrátane syntézy reči), môže byť záznamom reálnych zvukov alebo oboje.

audio komentár

rozprávanie pridané k zvukovej stope, popisujúce dôležité vizuálne detaily, ktoré nemožno pochopiť iba zo samotnej zvukovej stopy

Poznámka

Audio komentár videa poskytuje informácie o činnostiach, postavách, zmenách scén, textoch na obrazovke a inom vizuálnom obsahu.

Poznámka

Pri štandardnom audio komentári sa popis pridáva do páuz v dialógu (pozri tiež rozšírený audio komentár)

Poznámka

Ak sú všetky informácie o videu už uvedené v existujúcom audiu, nie je potrebný ďalší audio komentár.

Poznámka

Tiež sa nazýva „popis videa“ a „popisné rozprávanie“.

samostatné audio

prezentácia založená na čase, ktorá obsahuje iba audio (bez videa a bez interakcie)

blikanie

prepínanie medzi dvoma vizuálnymi stavmi spôsobom, ktorý má pritiahnuť pozornosť

Poznámka

Pozri tiež záblesk. Je možné, že niečo, čo je dostatočne veľké a jasne bliká na správnej frekvencii, môže byť klasifikované ako záblesk.

bloky textu

viac ako jedna veta textu

CAPTCHA

iniciálová skratka pre „plne automatizovaný verejný Turingov test na odlíšenie počítačov od ľudí“ (angl. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart)

Poznámka

V testoch CAPTCHA sa často vyžaduje, aby používateľ zadal text, ktorý je zobrazený v nejasných obrázkoch alebo vo zvukových súboroch.

Poznámka

Turingov test je akýkoľvek systém testov určený na odlíšenie človeka od počítača. Tento test je pomenovaný po slávnom informatikovi Alanovi Turingovi. Tento termín navrhli výskumníci na Carnegie Mellon University.

titulky (textové popisky)

synchronizovaná vizuálna a/alebo textová alternatíva pre rečové aj nerečové audio informácie potrebné na pochopenie mediálneho obsahu

Poznámka

Titulky typu textové popisky (captions) sú podobné dialógovým titulkom (subtitles) s tým rozdielom, že textové popisky (captions) sprostredkúvajú nielen obsah hovoreného dialógu, ale aj ekvivalenty pre nehovorené audio informácie potrebné na pochopenie obsahu programu, vrátane zvukových efektov, hudby, smiechu, identifikácie hovoriaceho a lokality.

Poznámka

Skryté titulky sú ekvivalenty titulkov, ktoré je možné v niektorých prehrávačoch zapnúť a vypnúť.

Poznámka

Otvorené titulky sú akékoľvek titulky, ktoré nemožno vypnúť, napríklad ak sú titulky vizuálnym ekvivalentom textu vo forme obrázku vloženého do videa.

Poznámka

Titulky by nemali zakrývať alebo brániť zobrazeniu dôležitých informácií vo videu.

Poznámka

V niektorých krajinách sa textové popisky nazývajú iba titulky (Poznámka: anglický text rozlišuje medzi „captions“ a „subtitles“).

Poznámka

Audio komentár môže, ale nemusí mať titulky, pretože popisuje informácie, ktoré sú prezentované vizuálne.

zmeny kontextu

významné zmeny v kontexte webovej stránky ktoré ak sa vykonávajú bez vedomia používateľov, môžu dezorientovať tých používateľov, ktorí si nemôžu zobraziť celú stránku súčasne.

Zmeny v kontexte zahŕňajú zmeny:

 1. používateľského agenta,
 2. zobrazenia,
 3. zamerania,
 4. obsahu ktorý mení význam webovej stránky
Poznámka

Zmena obsahu nie je vždy zmenou kontextu. Zmeny v obsahu, ako napríklad rozbaľujúce sa položky, dynamické menu alebo prepínanie záložiek, nemusia nevyhnutne meniť kontext, ak zároveň nezmenia aj niektorú z vyššie uvedených možností (napr. zameranie).

Príklady zmien v kontexte zahŕňajú otvorenie nového okna, presun zamerania na iný prvok, prechod na novú stránku (vrátane všetkého, pri čom by sa používateľovi mohlo zdať, že prechádza na novú stránku) alebo výraznú zmenu v usporiadaní obsahu stránky.

súlad

splnenie všetkých požiadaviek danej normy, smernice alebo špecifikácie

vyhovujúca alternatívna verzia

verzia, ktorá

 1. je v súlade s určenou úrovňou a
 2. poskytuje rovnaké informácie a funkcie v tej istej ľudskej reči a
 3. je rovnako aktuálna ako obsah ktorý nie je v súlade a
 4. pre ktorú je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

  1. vyhovujúca alternatívna verzia je dostupná zo stránky, ktorá nie je v súlade, pomocou mechanizmu, ktorý podporuje prístupnosť alebo
  2. nevyhovujúca verzia je dostupná len z príslušnej verzie, ktorá je v súlade alebo
  3. nevyhovujúca verzia je dostupná len z príslušnej stránky, ktorá je v súlade a ktorá zároveň poskytuje mechanizmus na prístup k verzii, ktorá je v súlade.
Poznámka

V tejto definícii „je dostupná len“ znamená, že existuje určitý mechanizmus, ako napríklad podmienené presmerovanie, ktorý zabraňuje používateľovi „dosiahnuť“ (načítať) nevyhovujúcu stránku, ak používateľ práve neprišiel z verzie, ktorá je v súlade.

Poznámka

Alternatívna verzia sa nemusí s pôvodnou zhodovať stránku po stránke, (napr. vyhovujúca alternatívna verzia sa môže skladať z viacerých stránok).

Poznámka

Ak je k dispozícii viacero jazykových verzií, vyhovujúca alternatívna verzia sa vyžaduje pre každý ponúkaný jazyk.

Poznámka

Aby bolo možné vyhovieť rôznym technológiám alebo skupinám používateľov, môžu sa poskytovať viaceré alternatívne verzie. Každá verzia by mala vykazovať čo najväčší súlad. Jedna verzia musí úplne vyhovovať požiadavke na súlad 5.2.1 Úroveň súladu.

Poznámka

Vyhovujúca alternatívna verzia sa nemusí nachádzať v rozsahu súladu, a dokonca ani na tom istom webovom sídle, pokiaľ je voľne dostupná rovnako, ako verzia, ktorá nie je v súlade.

Poznámka

Alternatívne verzie by nemali byť zamieňané s doplnkovým obsahom, ktorý rozširuje pôvodnú stránku a zvyšuje jej porozumenie.

Poznámka

Prijateľným mechanizmom na dosiahnutie inej verzie je nastavenie preferencií používateľom v rámci obsahu, ktoré vytvoria vyhovujúcu verziu, pokiaľ je metóda používaná na nastavenie preferencií podporovaná z hľadiska prístupnosti.

Pozrite si časť Understanding Conforming Alternate Versions (prekl. Ako chápať vyhovujúce alternatívne verzie).

obsah (webový obsah)

informácie a senzorické skúsenosti poskytované používateľovi prostredníctvom používateľského agenta, vrátane kódu alebo značiek, ktoré definujú štruktúru obsahu, jeho prezentáciu a interakcie.

kontextová nápoveda

textová nápoveda, ktorá poskytuje informácie týkajúce sa aktuálne prebiehajúcej funkcie

Poznámka

Zrozumiteľné menovky môžu slúžiť ako kontextová nápoveda.

pomer kontrastu

(L1 + 0,05) / (L2 + 0,05), kde

Poznámka

Kontrastné pomery sa môžu pohybovať na škále od 1 do 21 (bežne písané 1:1 až 21:1).

Poznámka

Nakoľko autori nemajú kontrolu nad používateľskými nastaveniami týkajúcimi sa vykresľovania textu (napríklad vyhladzovanie písma alebo anti-aliasing), kontrastný pomer pre text sa má dať vyhodnotiť pri vypnutom anti-aliasingu.

Poznámka

Kontrast sa na účely kritérií úspešnosti 1.4.3 a 1.4.6 meria s ohľadom na určené pozadie, na ktorom sa text vykresľuje pri bežnom používaní. Ak nie je určená žiadna farba pozadia, predpokladá sa biela farba.

Poznámka

Farba pozadia je taká farba obsahu, na ktorej sa text vykresľuje pri bežnom používaní. Je chybou, ak nie je pri definovaní farby textu určená žiadna farba pozadia, pretože predvolená farba pozadia používateľa nie je známa a teda nemôže byť z pohľadu dostatočného kontrastu vyhodnotená. Z rovnakého dôvodu je chybou, ak nie je definovaná žiadna farba textu v prípade, že je určená farba pozadia.

Poznámka

Ohraničený okraj okolo písmena môže zvýšiť kontrast a použiť sa pri výpočte kontrastu medzi písmenom a jeho pozadím. Úzky okraj písmena má byť použitý ako písmeno. Široký okraj písmena, ktorý vypĺňa vnútorné detaily písmena, pôsobí ako aureola a má byť považovaný za pozadie.

Poznámka

Súlad s WCAG by mala byť vyhodnocovaný pre páry farieb definované v obsahu, pri ktorých autor predpokladá, že sa v pri typických zobrazeniach budú objavovať vedľa seba. Autori sa nemusia zaoberať neobvyklými zobrazeniami, akými sú zmeny farieb vykonané nástrojom používateľa, s výnimkou prípadov spôsobených kódom autorov.

správne poradie čítania

každá sekvencia, v ktorej sú slová a odseky prezentované v poradí, ktoré nemení zmysel obsahu

CSS pixel

vizuálny uhol o veľkosti približne 0,0213 stupňov

CSS pixel je kanonická merná jednotka pre všetky dĺžky a merania v CSS. Táto jednotka je nezávislá od hustoty a odlišuje sa od skutočných hardvérových pixelov, ktoré sa nachádzajú v displeji. Používateľské agenty a operačné systémy by mali zabezpečiť, aby bol CSS pixel nastavený čo najbližšie k referenčnému pixelu pre hodnoty a jednotky CSS modulu úrovne 3 - pozri CSS Values and Units Module Level 3 reference pixel [css3-values], ktorý zohľadňuje fyzické rozmery displeja a predpokladanú vzdialenosť displeja od oka (faktory, ktoré autori obsahu nemôžu určiť).

udalosť po stlačení

Udalosť platformy, ktorá nastane pri stlačení spúšťacieho podnetu kurzora.

Udalosť po stlačení môže mať v rôznych platformách rôzne názvy, napríklad „spustenie dotykom“ alebo „stlačenie myši“.

tiesňová udalosť (núdza)

náhla, neočakávaná situácia alebo udalosť, ktorá si vyžaduje okamžitú aktivitu na ochranu zdravia, bezpečia alebo majetku

nevyhnutný

ak by sa odstránením zásadne zmenili informácie alebo funkčnosť obsahu a informácie a funkčnosť sa nedajú dosiahnuť iným spôsobom, ktorý by bol v súlade

rozšírený audio komentár

audio komentár, ktorý sa pridáva do audiovizuálnej prezentácie prostredníctvom pozastavenia videa tak, že je k dispozícii čas na pridanie ďalšieho komentáru

Poznámka

Táto technika sa používa iba vtedy, kedy by video bez ďalšieho audio komentára stratilo zmysel a pauzy medzi dialógom/rozprávaním sú príliš krátke.

záblesk

dvojica protichodných zmien v relatívnom jase, ktorá môže pri dostatočnej veľkosti a konkrétnom frekvenčnom rozsahu spôsobiť u niektorých ľudí záchvaty

Poznámka

Pre informácie o typoch nepovolených zábleskov pozri prahové hodnoty pre všeobecný záblesk a červený záblesk.

Poznámka

Pozri tiež blikanie.

funkcionalita (funkčnosť)

procesy a výsledky, ktoré možno dosiahnuť prostredníctvom akcií používateľov

prahové hodnoty pre všeobecný záblesk a červený záblesk

a záblesk alebo rýchlo sa meniaca sekvencia obrázkov je pod prahom (t.j. obsah spĺňa toto kritérium), ak platí niektorá z nasledujúcich podmienok:

 1. v priebehu jednej sekundy nenastanú viac ako trivšeobecné záblesky a / alebo viac ako tri červené záblesky alebo
 2. kombinovaná oblasť zábleskov, ktoré sa dejú súbežne, zaberá v rámci 10-stupňového vizuálneho poľa na obrazovke (25 % akéhokoľvek 10-stupňového vizuálneho poľa na obrazovke) v typickej vzdialenosti pozorovania najviac 0,006 steradiánov,

pričom:

 • všeobecný záblesk je definovaný ako dvojica protichodných zmien v relatívnom jase o 10 % alebo viac z maximálneho relatívneho jasu, zatiaľ čo je relatívny jas tmavšieho obrazu nižší ako 0,80 a „dvojica protichodných zmien“ predstavuje nárast nasledovaný poklesom alebo pokles nasledovaný nárastom, a
 • červený záblesk je definovaný ako akákoľvek dvojica protichodných zmien zahŕňajúca sýtu červenú.

Výnimka: záblesk, ktorý má jemný a vyvážený vzor, ako napr. biely šum alebo striedajúci sa šachovnicový vzor so „štvorčekmi“ menšími ako 0,1 stupňa (zorného poľa pri bežnej pozorovacej vzdialenosti) zo strany neporušuje prahové hodnoty.

Poznámka

Dobrý odhad 10-stupňového zorného poľa pre štandardnú veľkosť displeja a vzdialenosti zobrazenia (napr. 15-17 palcový displej pri vzdialenosti 56 až 66 centimetrov) predstavuje pri všeobecnom softvéri alebo webovom obsahu použitie obdĺžnika o veľkosti 341 x 256 pixelov na ľubovoľnom mieste na zobrazovacom displeji, ak sa obsah prezerá pri veľkosti zobrazenia 1024 x 768 pixelov. (Vyššie rozlíšenie displeja zobrazujúce rovnaké vykresľovanie obsahu prináša menšie a bezpečnejšie obrazy, takže sa na definovanie prahových hodnôt používajú nižšie rozlíšenia).

Poznámka

Zmena je zmena relatívneho jasu (alebo relatívneho jasu/farby pre červený záblesk) medzi susednými vrcholmi a najnižšími bodmi v grafe relatívneho jasu (alebo relatívneho jasu/farby pre červený záblesk) v závislosti od času. Záblesk pozostáva z dvoch protichodných zmien.

Poznámka

Súčasná pracovná definícia v oblasti „dvojica protichodných zmien zahŕňajúcich sýtu červenú“ nastáva v prípade, kde je pre jeden alebo obidva stavy zahrnuté do každej zmeny R / (R + G + B) >= 0,8 a zmena hodnoty (RGB) x 320 je > 20 (záporné hodnoty (RGB) x 320 sú nastavené na nulu) pre obe zmeny. Hodnoty R, G a B sa pohybujú v rozmedzí od 0 do 1 tak, ako je to uvedené v definícii „relatívneho jasu“. [HARDING-BINNIE]

Poznámka

Existujú nástroje, ktoré umožňujú vykonanie analýzy zo snímku obrazovky videa. Na vyhodnotenie tejto podmienky však nie je potrebný žiadny nástroj, ak počas jednej sekundy nastane 3 alebo menej zábleskov. Obsah je automaticky spĺňa kritérium (pozri #1 a #2 vyššie).

ľudská reč (jazyk)

jazyk, ktorý je hovorený, písaný alebo znakový (prostredníctvom vizuálnych alebo hmatových prostriedkov) a používa sa na komunikáciu medzi ľuďmi.

Poznámka

Pozri tiež posunkový jazyk.

idióm

fráza, ktorej význam nemožno vyvodiť z významu jednotlivých slov a konkrétne slová nemožno zmeniť bez straty významu.

Poznámka

Idiómy nie je možné prekladať priamo, slovo za slovom, bez straty ich (kultúrne alebo jazykovo závislého) významu.

„Rozsypať fazule“ (angl. „spilling the beans“) znamená v angličtine „odhaliť tajomstvo“. Avšak „prevrhnúť nádobu s fazuľami“ alebo „rozsypať zeleninu“ neznamená to isté.

V japončine sa výraz „さじを投げる“ doslovne prekladá ako „on hádže lyžicu“, ale znamená to, že už nemôže nič urobiť a nakoniec sa vzdá.

V holandčine sa „Hij ging met de kippen op stok doslovne prekladá ako „Šiel na bidlo s kurčatami”, ale znamená to, že šiel skôr spať.

text vo forme obrázku

text, ktorý je zobrazený v netextovej forme (napr. obrázok), aby sa dosiahol určitý vizuálny efekt

Poznámka

Toto nezahŕňa text, ktorý je súčasťou obrázku obsahujúceho iný významný vizuálny obsah.

Meno osoby na menovke na fotografii.

informatívne

na informačné účely a nevyžadované na zabezpečenie zhody

Poznámka

Obsah požadovaný na zabezpečenie súladu sa označuje ako „normatívny“.

chyba vstupu

informácia poskytnutá používateľom, ktoré nie je akceptovaná

Poznámka

This includes:

 1. informáciu, ktorá je vyžadovaná webovou stránkou ale používateľ ju vynechá,
 2. informáciu, ktorú poskytne používateľ, avšak táto nespĺňa požadovaný formát alebo požadovanú hodnotu údajov.
žargón

slová, ktoré ľudia v konkrétnej oblasti používajú konkrétnym spôsobom

Slovo StickyKeys (ovládanie jedným prstom) je žargón z oblasti asistenčných technológií/prístupnosti.

klávesnicové rozhranie

rozhranie používané softvérom na získanie vstupu prostredníctvom stláčania klávesov

Poznámka

Klávesnicové rozhranie umožňuje používateľom zadávať vstup do programov prostredníctvom stláčania klávesov, aj keď pôvodná technológia klávesnicu neobsahuje.

PDA s dotykovým displejom má klávesnicové rozhranie zabudované vo svojom operačnom systéme, rovnako ako má konektor pre pripojenie externej klávesnice. Aplikácie na PDA môžu využívať toto rozhranie na získavanie dát buď pomocou externej klávesnice alebo z iných aplikácií, ktoré poskytujú simulovaný výstup z klávesnice, ako napr. aplikácia na rozpoznávanie písania rukou alebo aplikácie pre spracovanie diktovaného textu s funkciou „emulácie klávesnice“.

Poznámka

Ovládanie aplikácie (alebo jej častí) pomocou klávesnicou ovládaného emulátora myši, ako je napr. MouseKeys, sa nepovažuje za ovládanie prostredníctvom klávesnicového rozhrania, pretože ovládanie programu je realizované cez rozhranie polohovacieho zariadenia, nie prostredníctvom klávesnicového rozhrania.

klávesová skratka

alternatívny prostriedok spúšťania akcie stlačením jedného alebo viacerých klávesov

menovka

text alebo iný prvok s textovou alternatívou ktorý je prezentovaný používateľovi na účely identifikácie prvkov v rámci webového obsahu

Poznámka

Menovka je prezentovaná všetkým používateľom, zatiaľ čo názov môže byť skrytý a sprístupnený iba asistenčným technológiám. V mnohých (ale nie vo všetkých) prípadoch sú názov a menovka rovnaké.

Poznámka

Pojem menovka nie je obmedzený na prvok „label“ v jazyku HTML.

veľké písmo (text)

s minimálnou veľkosťou písma 18 bodov alebo 14 bodov pri tučnom reze, alebo s ekvivalentnou veľkosťou písma pre čínske, japonské a kórejské (CJK) fonty.

Poznámka

Písma s mimoriadne tenkými ťahmi alebo neobvyklými črtami a vlastnosťami, ktoré znižujú rozoznateľnosť tvaru ich písmen, sú ťažšie čitateľné, a to najmä pri nižších úrovniach kontrastu.

Poznámka

Veľkosť písma predstavuje veľkosť pri zobrazení obsahu a nezahŕňa zmenu veľkosti, ktorú môže vykonať používateľ.

Poznámka

Skutočná veľkosť znakov, ktoré používateľ vidí, závisí od veľkosti určenej autorom, ako aj od displeja používateľa alebo nastavenia používateľského agenta. Pri mnohých bežných písmach 14 a 18 bodov približne zodpovedá 1,2 a 1,5 cm, alebo 120 % a 150 % východiskovej veľkosti základného textu (za predpokladu, že veľkosť písma základného textu je 100 %), ale autori by si mali túto skutočnosť pri konkrétnom písme overiť. Ak sú písma definované v relatívnych jednotkách, skutočná zobrazovaná veľkosť bodu je vypočítaná nástrojom používateľa. Pri hodnotení tohto kritéria úspešnosti by mala byť veľkosť bodu získaná z používateľského agenta alebo vypočítaná na základe metriky písma, ako to robí používateľský agent. Používatelia, ktorí majú slabý zrak, by si mali vo vlastnom záujme zvoliť vhodné nastavenie.

Poznámka

Pri používaní textu bez určenia veľkosti písma, by sa ako dostatočná veľkosť písma mala predpokladať najmenšia veľkosť písma používaného v majoritných prehliadačoch pre neurčený text. Ak je nadpis úrovne 1 v majoritných prehliadačoch vykresľovaný tučným rezom s veľkosťou 14 a viac bodov, možno ho považovať za veľký text. Relatívne škálovanie veľkosti písma je možné podobne vypočítať z východiskovej veľkosti.

Poznámka

Veľkosti 18 a 14 bodov pre texty v latinke sú prevzaté z minimálnej veľkosti pre zväčšenú tlač (14 bodov) a z väčšej štandardnej veľkosti písma (18 bodov). Pri ostatných typoch písma, ako sú napr. východoázijské znakové písma (CJK), by mala byť ekvivalentnou veľkosťou minimálna veľkosť pre zväčšenú tlač používanú pre tieto jazyky a najbližšia väčšia štandardne veľká veľkosť tlače.

právne záväzky

transakcie, pri ktorých osobe vzniká právne záväzná povinnosť alebo prospech

Manželská zmluva, obchod s akciami (finančný a právny), posledná vôľa, pôžička, adopcia, registrácia do armády, zmluva akéhokoľvek typu atď.

účel odkazu

povaha výsledku získaného aktiváciou hypertextového odkazu

priamy prenos (naživo)

informácia získaná z udalosti v reálnom svete a prenášaná do prijímača iba s oneskorením typickým pre živé vysielanie

Poznámka

Oneskorenie vysielania je krátke (zvyčajne automatizované) oneskorenie, ktoré sa používa napríklad na to, aby sa vysielaču poskytol čas na zaradenie audio (alebo video) vysielania do poradia alebo jeho cenzurovanie, ale ktoré nie je dostatočné na umožnenie výraznej úpravy.

Poznámka

Ak je informácia úplne vygenerovaná počítačom, nie je chápaná ako živá.

druhý stupeň základného vzdelania

dvojročné alebo trojročné obdobie vzdelávania, ktoré začína po ukončení šiestich rokov školskej dochádzky a končí deväť rokov od začiatku základného vzdelávania (pozn. prekl. v slovenskom kontexte ide o druhý stupeň základnej školy)

Poznámka

Táto definícia je založená na Medzinárodnej štandardnej klasifikácii vzdelávania [UNESCO].

mechanizmus

proces alebo technika na dosiahnutie výsledku

Poznámka

Mechanizmus môže byť výslovne uvedený v obsahu alebo sa môže spoliehať na to, že bude poskytnutý buď platformou alebo používateľskými agentmi, vrátane asistenčných technológií.

Poznámka

Mechanizmus musí spĺňať všetky kritériá úspešnosti požadovanej úrovne súladu.

mediálna alternatíva textu

médiá, ktoré neposkytujú viac informácií, než sa uvádza v texte (priamo alebo prostredníctvom textových alternatív)

Poznámka

Mediálna alternatíva textu sa poskytuje tým, pre ktorých je výhodnejšie alternatívne zobrazovanie textu. Mediálne alternatívy textu môžu byť len zvuk, len video (vrátane videa posunkovej reči) alebo audio aj video.

animácia pohybu

pridanie krokov medzi stavmi na vytvorenie ilúzie pohybu alebo poskytnutie pocitu plynulého prechodu

Za animovaný sa považuje napríklad prvok, ktorý sa pohybuje k nejakému miestu alebo pri objavovaní sa mení veľkosť. Prvok, ktorý sa zobrazí okamžite bez prechodu, nie je animovaný. Animácia pohybu nezahŕňa zmeny farby, rozmazanie alebo priehľadnosť.

názov

text, podľa ktorého môže softvér pre používateľa identifikovať prvok v rámci webového obsahu

Poznámka

Názov môže byť skrytý a viditeľný iba pre asistenčné technológie, kým menovka sa zobrazuje všetkým používateľom. V mnohých (ale nie všetkých) prípadoch sú menovka a názov rovnaké.

Poznámka

Toto nemá žiadny vzťah k atribútu „name“ v jazyku HTML.

sekvenčná navigácia

navigácia v poradí určenom postupujúcim zameraním (z jedného prvku na ďalší) pomocou klávesnicového rozhrania

netextový obsah

akýkoľvek obsah, ktorý nie je programovo odvoditeľnou sekvenciou znakov alebo kde sekvencia nie je vyjadrením niečoho v ľudskej reči

Poznámka

Netextový obsah zahŕňa ASCII umenie (čo je obrázok zo znakov), emotikony, leetspeak (ktorý používa nahradzovanie znakov) a obrázky reprezentujúce text

normatívne

požadované na zabezpečenie zhody

Poznámka

Zhodu s týmto dokumentom možno splniť rôznymi dobre definovanými spôsobmi.

Poznámka

Obsah označený ako „informatívny“ alebo „nenormatívny“ nie je nikdy nutný pre zabezpečenie súladu.

na celú obrazovku

na najbežnejšej veľkosti obrazovky stolného počítača/notebooku s maximalizovanou oblasťou pre zobrazovanie

Poznámka

Vzhľadom na to, že ľudia si vo všeobecnosti ponechávajú svoje počítače niekoľko rokov, nie je vhodné spoliehať sa na najnovšie rozlíšenia obrazoviek stolných počítačov/notebookov, ale zvažovať pri vyhodnocovaní rozlíšenie obrazoviek stolných počítačov/notebookov, ktoré je v priebehu niekoľkých posledných rokov najbežnejšie.

pozastavený

zastavený na základe žiadosti používateľa a opäť nespustený, kým používateľ nezadá požiadavku

vstupný ukazovateľ

vstupné zariadenie, ktoré dokáže zacieliť určitú súradnicu (alebo súbor súradníc) na obrazovke, ako napríklad myš, pero alebo dotykový kontakt

Pozri tiež Pointer Events pointer definition [pointerevents] (prekl. definíciu ukazovateľa v udalostiach ukazovateľa).

nahraté vopred (záznam)

informácie, ktoré nie sú priamym prenosom

prezentácia

vykresľovanie obsahu vo forme, ktorú majú vnímať používatelia

prvý stupeň základného vzdelania

šesťročné obdobie, ktoré začína vo veku od piatich do siedmych rokov, s možnosťou bez predchádzajúceho vzdelania (pozn. prekl.: v slovenskom kontexte ide o prvý stupeň základnej školy)

Poznámka

Táto definícia je založená na Medzinárodnej štandardnej klasifikácii vzdelávania [UNESCO].

proces

séria úkonov zo strany používateľov, pri ktorých je na dokončenie činnosti potrebný každý úkon

Pre úspešný nákup v e-shope musí používateľ najprv preskúmať alternatívne výrobky, ceny a ponuky, vybrať si výrobky, odoslať objednávku a zadať informácie o spôsobe prepravy a platenia.

Na stránke pre registráciu účtu sa pred prístupom k registračnému formuláru vyžaduje úspešné dokončenie Turingovho testu.

programovo odvodené (programovo odvoditeľné)

odvodené softvérom z údajov poskytnutých autormi takým spôsobom, ktorým môžu informácie z nich získať a prezentovať používateľom rôzne používateľské agenty, vrátane asistenčných technológií

Poznámka

Odvodené pomocou prvkov a atribútov značkovacieho jazyka, ktoré sú priamo prístupné bežne dostupnou asistenčnou technológiou.

Poznámka

Odvodené z technologicky špecifickej dátovej štruktúry v neznačkovacom jazyku a sprístupnené asistenčným technológiám prostredníctvom prístupného API, ktorá je podporované bežne dostupnou asistenčnou technológiou.

programovo odvodený kontext odkazu

dodatočné informácie, ktoré možno programovo odvodiť pomocou vzťahov s odkazom, v spojení s textom odkazu, a ktoré sú prezentované používateľom rôznymi spôsobmi

Informácia, ktorá je v HTML programovo odvoditeľná z odkazu obsahuje v anglickom jazyku text, ktorý sa nachádza v rovnakom odseku, zozname alebo bunke tabuľky ako daný odkaz, alebo v bunke hlavičke tabuľky, ktorá je priradená k bunke tabuľky obsahujúcej odkaz.

Poznámka

Keďže čítače obrazovky interpretujú interpunkciu, môžu pri zameraní odkazu vo vete tiež poskytnúť kontext z danej aktuálnej vety.

nastaviteľný v kóde

nastavený softvérom prostredníctvom metód, ktoré podporujú používateľské agenty, vrátane asistenčných technológií

dekoratívny (výlučne)

slúži iba k estetickému účelu, neposkytuje žiadne informácie a nemá vlastnú funkciu

Poznámka

Text je čisto dekoratívny, ak môžu byť slová preskupené alebo nahradené bezo zmeny ich účelu.

Napríklad na pozadí obalu slovníka sa nachádzajú náhodné slová vo veľmi svetlej farbe.

udalosť v reálnom čase

udalosť, ktorá a) sa deje súčasne s prezeraním a b) nie je generovaná výlučne obsahom

On-line prenos živého vysielania (vyskytuje sa súčasne s pozeraním a nie je vopred nahratý).

On-line aukcie ponúk (vyskytujú sa súčasne s prezeraním).

Živí ľudia interagujúci vo virtuálnom svete s využitím avatarov (táto udalosť nie je úplne generovaná obsahom a deje sa súčasne s prezeraním).

oblasť

vnímateľná, programovo odvoditeľná časť obsahu

Poznámka

V jazyku HTML bude oblasť predstavovať ktorákoľvek časť označená pomocou orientačnej značky „landmark“.

vzťahy

zmysluplné prepojenia medzi jednotlivými časťami obsahu

relatívny jas

relatívny jas akéhokoľvek bodu v konkrétnom rozložení farieb, normalizovaný na 0 pre najtmavšiu čiernu a 1 pre najsvetlejšiu bielu

Poznámka

Pre farebný priestor sRGB je relatívny jas farby definovaný ako L = 0,2126 * R + 0,7152 * G + 0,0722 * B kde R, G and B sú definované ako:

 • ak RsRGB <= 0,03928 potom R = RsRGB/12,92 inak R = ((RsRGB+0,055)/1,055) ^ 2,4
 • ak GsRGB <= 0,03928 potom G = GsRGB/12,92 inak G = ((GsRGB+0,055)/1,055) ^ 2,4
 • ak BsRGB <= 0,03928 potom B = BsRGB/12,92 inak B = ((BsRGB+0,055)/1,055) ^ 2,4

a RsRGB, GsRGB, a BsRGB sú definované ako:

 • RsRGB = R8bit/255
 • GsRGB = G8bit/255
 • BsRGB = B8bit/255

Znak „^“ je znakom umocnenia (Vzorec je prevzatý z [sRGB] a [IEC-4WD]).

Poznámka

Takmer všetky systémy, ktoré sa v súčasnosti používajú na prezeranie webového obsahu, predpokladajú kódovanie sRGB. Ak nie je známe, že sa na spracovanie a zobrazenie obsahu použije iný farebný priestor, autori by mali hodnotiť pri použití farebného priestoru sRGB. Ak sa používa iný farebný priestor, pozri Understanding Success Criterion 1.4.3 (prekl. Ako chápať kritérium úspešnosti 1.4.3.).

Poznámka

Ak po poskytnutí nastane rozklad farby (dithering), použije sa hodnota zdrojovej farby. Pre farby, ktorých rozklad nastal už v zdroji, by mali byť použité priemerné hodnoty rozložených farieb (priemer R, priemer G a priemer B).

Poznámka

Pri testovaní kontrastu a záblesku sú k dispozícii nástroje, ktoré vykonávajú výpočty automaticky.

Poznámka

K dispozícii je MathML verzia definície relatívneho jasu (odkaz je v angličtine).

spoliehať sa na (technológie)

ak by bola táto technológia vypnutá alebo by nebola podporovaná, obsah by nebol v súlade

rola (funkcia)

text alebo číslo, pomocou ktorého môže softvér identifikovať funkciu prvku v rámci webového obsahu

Číslo, ktoré označuje, či obrázok funguje ako hypertextový odkaz, príkazové tlačidlo alebo začiarkavacie políčko.

rovnaká funkčnosť

pri použití dostaneme rovnaký výsledok

Tlačidlá „Hľadať“ na jednej webovej stránke a „Nájsť“ na inej webovej stránke môžu mať obe priradené editačné pole pre zadanie hľadaného pojmu a zobrazovanie tém, týkajúcich sa vyhľadaného pojmu. Obe tlačidlá budú mať v tomto prípade rovnakú funkciu, hoci ich označenie nebude konzistentné.

rovnaké relatívne poradie

rovnaké umiestnenie v porovnaní s ostatnými položkami

Poznámka

Položky sú považované za položky v tom istom relatívnom poradí, aj keď sú do pôvodného poradia vložené alebo z neho odstránené iné položky. Rozbaľovacie navigačné menu môže napríklad vkladať ďalšiu úroveň navigácie alebo môže byť do poradia čítania vložená sekundárna navigačná sekcia.

spĺňa kritérium úspešnosti

pri aplikovaní kritéria úspešnosti na stránku nie je zistené jeho porušenie

sekcia

samostatná časť písomného obsahu, ktorá sa zaoberá jednou alebo viacerými súvisiacimi témami alebo myšlienkami

Poznámka

Sekcia môže pozostávať z jedného alebo viacerých odsekov a môže zahŕňať grafy, tabuľky, zoznamy a podsekcie.

súbor webových stránok

skupina webových stránok ktoré majú spoločný účel, a ktoré sú vytvorené tým istým autorom, skupinou alebo organizáciou

Medzi príklady patrí publikácia, ktorá je rozdelená na niekoľko webových stránok, kde každá stránka obsahuje jednu kapitolu alebo inú významnú časť diela. Publikácia je logicky súvisiaci celok a obsahuje navigačné funkcie, ktoré umožňujú prístup k celému súboru stránok.

Poznámka

Rôzne jazykové verzie sa považujú za rôzne súbory webových stránok.

posunkový jazyk

jazyk, v ktorom sa na vyjadrenie významu používajú kombinácie pohybov rúk, výrazov tváre alebo polôh tela

tlmočenie do posunkového jazyka

preklad niektorého, väčšinou hovoreného jazyka do posunkového jazyka

Poznámka

Posunkový jazyk je nezávislý jazyk, ktorý sa líši od hovoreného jazyka rovnakej krajiny alebo oblasti.

jeden ukazovateľ

vstup ukazovateľa, ktorý pracuje s jedným bodom dotyku na obrazovke, vrátane jedného poklepania a kliknutia, dvojitého poklepania a kliknutia, dlhého stlačenia a gest na základe pohybu po vopred definovanej dráhe

špecifický zmyslový zážitok

zmyslová skúsenosť, ktorá nie je čisto dekoratívna, neoznamuje primárne dôležité informácie, ani nevykonáva žiadnu funkciu

Medzi príklady patrí sólová hra na flautu, diela výtvarného umenia, atď.

stav

charakteristika vyjadrujúca dynamickú vlastnosť prvku používateľského rozhrania, ktorý sa môže meniť v reakcii na úkon vykonaný používateľom alebo automatizovanými procesmi

Stavy nemajú vplyv na povahu prvku, ale predstavujú údaje spojené s možnosťami interakcie prvkov alebo používateľov. Medzi príklady patrí zameranie, kurzor nad miestom, výber, stlačenie, začiarknutie, navštívené/nenavštívené a rozbalené/zbalené.

stavová správa

zmena obsahu, ktorá nie je zmenou kontextu a ktorá poskytuje používateľovi informácie o úspešnosti alebo výsledkoch činnosti, o stave aplikácie, ktorá čaká na výsledok určitej operácie, o priebehu procesu alebo o existencii chýb

štruktúra
 1. spôsob, akým sú časti webovej stránky navzájom usporiadané, a
 2. spôsob, akým je organizovaný súbor webových stránok
vlastnosť štýlu

vlastnosť, ktorej hodnota určuje prezentáciu (napr. písmo, farba, veľkosť, umiestnenie, odsadenie, hlasitosť, prozódia syntetickej reči) prvkov obsahu tak, ako sú realizované (napr. na obrazovke, prostredníctvom reproduktora, prostredníctvom braillovského displeja) nástrojom používateľa

Vlastnosti štýlu môžu pochádzať z rôznych zdrojov:

 • predvolené štýly používateľského agenta: predvolené hodnoty vlastností štýlu, ktoré sa používajú pri absencii štýlov autora alebo používateľa; niektoré technológie webového obsahu určujú predvolené vykresľovanie, iné nie,
 • štýly autorov: hodnoty vlastností štýlu, ktoré sú nastavené autorom ako súčasť obsahu (napr. in-line štýly, externé súbory pre štýly autorov),
 • štýly používateľov: hodnoty vlastností štýlu, ktoré sú nastavené používateľom (napr. prostredníctvom nastavení rozhrania používateľských agentov, externé súbory pre štýly používateľov)
doplnkový obsah

ďalší obsah ktorý ilustruje alebo objasňuje hlavný obsah

Zvuková verzia webovej stránky.

Znázornenie zložitého procesu.

Odsek sumarizujúci hlavné výsledky a odporúčania vypracované vo výskumnej štúdii.

synchronizované médiá

audio alebo video synchronizované s iným formátom s cieľom prezentovať informácie a/alebo interaktívne prvky založené na čase, okrem prípadu ak je médium mediálnou alternatívou textu, ktorá je takto jasne označená

cieľ

oblasť displeja, ktorá prijíma akciu ukazovateľa, napríklad interaktívna oblasť prvku používateľského rozhrania

Poznámka

Ak sa prekrývajú dva alebo viac dotykových cieľov, prekrývajúca sa oblasť by nemala byť zahrnutá do merania veľkosti cieľa s výnimkou prípadov, keď prekrývajúce sa ciele vykonávajú rovnakú akciu alebo otvárajú rovnakú stránku.

technológia (webového obsahu)

mechanizmus pre kódovanie pokynov, ktoré majú byť vykreslené, prehrávané alebo vykonávané používateľskými agentmi

Poznámka

Pojem „webová technológia“ a slovo „technológia“ (ak sa používa samostatne) sa v tomto dokumente používajú vo vzťahu k technológiám webového obsahu.

Poznámka

Technológie webového obsahu môžu zahŕňať značkovacie jazyky, dátové formáty alebo programovacie jazyky, ktoré môžu autori používať samostatne alebo v kombinácii na vytvorenie prezentácií pre koncových používateľov, a to v rozsahu od statických webových stránok cez synchronizované mediálne prezentácie až po dynamické webové aplikácie.

Niektoré bežné príklady technológií webového obsahu sú HTML, CSS, SVG, PNG, PDF, Flash a JavaScript.

text

postupnosť znakov, ktoré je možné programovo odvodiť, kde ich postupnosť vyjadruje niečo v ľudskej reči

textová alternatíva

Text ktorý je programovo priradený k netextový obsah alebo sa naňho odkazuje z textu, ktorý je programovo priradený k netextovému obsahu. Programovo priradený text je text, ktorého umiestnenie môže byť programovo odvodené z netextového obsahu.

Obrázok grafu je popísaný v texte v odseku za grafom. Krátka textová alternatíva grafu naznačuje, že nasleduje jeho popis.

Poznámka

Ďalšie informácie nájdete v časti Ako chápať alternatívy textu.

udalosť po uvoľnení stlačenia

Udalosť platformy, ktorá nastane pri uvoľnení spúšťacieho podnetu ukazovateľa.

Táto nadväzujúca akcia môže mať na rôznych platformách rôzne názvy, ako napríklad „ukončenie dotyku“ alebo „uvoľnenie stlačeného tlačidla na myši“.

používané neobvyklým alebo špecifickým spôsobom

slová používané takým spôsobom, ktorý si vyžaduje, aby používatelia vedeli, ktorú definíciu použiť na správne pochopenie obsahu

Angl. pojem „gig“ znamená niečo iné, ak sa vyskytuje v diskusii o hudobných koncertoch a niečo iné v článku o veľkosti pevných diskov, správny význam slova je možné určiť z kontextu. Oproti tomu slovo „text“ je vo WCAG 2.1 používané veľmi špecifickým spôsobom, takže jeho definícia je k dispozícii v slovníku pojmov.

používateľský agent

každý softvér, ktorý načíta a prezentuje webový obsah pre používateľov

webové prehliadače, prehrávače médií, zásuvné moduly a ďalšie programy vrátane asistenčných technológií, ktoré pomáhajú pri získavaní a vykresľovaní webového obsahu a interakcii s ním.

pod kontrolou používateľa

údaje, ku ktorým majú mať používatelia prístup

Poznámka

Toto sa nevzťahuje na také údaje, ako sú internetové logy a monitorovacie údaje vyhľadávacích nástrojov.

Pole pre meno a adresu v účte používateľa.

prvok používateľského rozhrania

časť obsahu, ktorú používatelia vnímajú ako jediný ovládací prvok pre určitú funkciu

Poznámka

Viaceré prvky používateľského rozhrania môžu byť implementované ako jeden programový prvok. Prvky nie sú viazané na programovacie techniky, ale skôr na to, čo používateľ vníma ako samostatné ovládacie prvky.

Poznámka

Prvky používateľského rozhrania zahŕňajú prvky formulára a odkazy, ako aj prvky generované skriptami.

Poznámka

Vo význame, ktorý tu má „prvok“ alebo „prvok používateľského rozhrania“, sa niekedy používa aj pomenovanie „element používateľského rozhrania“.

Aplet má „ovládací prvok“, ktorý možno použiť na pohyb v obsahu po riadkoch, alebo stránkach, alebo náhodne. Keďže každý z nich by bolo potrebné pomenovať a musel by byť nezávisle nastaviteľný, každý by mal byť „prvkom používateľského rozhrania“.

nečinnosť používateľa

akékoľvek nepretržité časové obdobie, v ktorom nedôjde k žiadnym činnostiam zo strany používateľa

Spôsob sledovania je určený webovou stránkou alebo aplikáciou.

video

technológia pohybujúcich sa alebo sekvenčne radených obrázkov alebo kresieb

Poznámka

Video sa môže skladať z animovaných alebo fotografických obrázkov alebo z oboch.

samostatné video

prezentácia založená na čase, ktorá obsahuje iba video (bez audia a bez interakcie)

zobrazovacia oblasť(zobrazovacie pole)

objekt, v ktorom používateľský agent prezentuje obsah

Poznámka

Používateľský agent prezentuje obsah prostredníctvom jednej alebo viacerých zobrazovacích oblastí. Zobrazovacími oblasťami môžu byť napr. okná, rámce, reproduktory a virtuálne lupy. Zobrazovacia oblasť môže obsahovať iné zobrazovacie oblasti (napr. vnorené rámce). Zobrazovacie oblasti nie sú prvky rozhrania vytvorené nástrojom používateľa, akými sú napr. výzvy, menu a výstrahy.

Poznámka

Táto definícia je založená na slovníku User Agent Accessibility Guidelines 1.0 Slovník [UAAG10].

vizuálne prispôsobiteľný

je možné nastaviť písmo, veľkosť, farbu a pozadie

webová stránka

nevnorený zdroj získaný z jednej URI pomocou protokolu HTTP spolu s akýmikoľvek ďalšími zdrojmi, ktoré sú použité pri vykreslení, alebo ktoré majú byť spolu s ním vykreslené používateľského agenta

Poznámka

Aj keby boli akékoľvek „ostatné zdroje“ vykreslené spolu s hlavným zdrojom, nemusia byť nevyhnutne vykreslené simultánne.

Poznámka

Aby mohol byť obsah považovaný za webovú stránku na účely zaistenia súladu s týmito pravidlami, zdroj nesmie byť v rozsahu súladu „vnorený“.

Webový zdroj zahŕňajúci všetky vnorené obrázky a médiá.

Webový poštový program vytvorený pomocou Asynchrónneho JavaScriptu a XML (AJAX). Program beží výhradne na adrese http://example.com/mail, ale obsahuje doručenú poštu, oblasť kontaktov a kalendár. Používateľ má k dispozícii odkazy alebo tlačidlá, ktoré umožňujú zobrazenie priečinka doručenej pošty, kontaktov alebo kalendára, ale ktoré nemenia URI stránky ako také.

Prispôsobiteľný portál, kde si môžu používatelia vybrať zo súboru rôznych modulov obsahu obsah, ktorý sa má zobrazovať.

Keď do svojho prehliadača zadáte adresu „http://shopping.example.com/“, vstúpite do interaktívneho nákupného prostredia, podobajúcemu sa filmu, v ktorom sa vizuálne pohybujete v obchode a vyberáte si výrobky z políc okolo seba do vizuálneho nákupného košíka pred sebou. Kliknutie na výrobok ho zobrazí so zoznamom podrobností, vznášajúcim sa vedľa neho. Môže ísť o webovú stránku s jedinou stránkou alebo o jednu stránku v rámci webového sídla.

7. Účely vstupov prvkov používateľského rozhrania

Táto časť obsahuje zoznam bežných účelov vstupov prvkov používateľského rozhrania. Nižšie uvedené pojmy nie sú kľúčové slová, ktoré sa musia použiť, ale predstavujú účely, ktoré musia byť zachytené v taxonómii zavedenej webovou stránkou. Autori tam, kde je to vhodné, označia ovládacie prvky vybranou taxonómiou, aby naznačili sémantický účel. Toto umožňuje nástrojom používateľov a asistenčným technológiám používať personalizované prezentácie, čo môže uľahčiť porozumenie a používanie obsahu väčšiemu množstvu ľudí.

Poznámka

Zoznam účelov pre typy vstupov je založený na ovládacích účeloch stanovených v časti HTML 5.2 Autofill field section (prekl. sekcia Automaticky vypĺňané pole), ale je dôležité si uvedomiť, že iná technológia môže mať v rámci svojej špecifikácie definované niektoré alebo všetky z rovnakých konceptov, a že sa vyžadujú iba koncepty, ktoré sú priradené k nižšie uvedeným významom.

Nasledujúce účely ovládania vstupov sa majú vzťahovať na používateľa obsahu a iba na informácie, ktoré sa týkajú tejto osoby.

A. Poďakovanie

Táto časť nie je normatívna.

Doplnkové informácie o participácii v pracovnej skupine pre pravidlá prístupnosti (angl. Accessibility Guidelines Working Group (AG WG)) sú dostupné na domovskej stránke pracovnej skupiny.

A.1 Členovia pracovnej skupiny pre pravidlá prístupnosti (AG WG) aktívni pri príprave tohto dokumentu:

A.2 Ostatní predtým aktívni členovia pracovnej skupiny WCAG WG a ďalší prispievatelia k WCAG 2.0, WCAG 2.1 alebo k podporným zdrojom

Paul Adam, Jenae Andershonis, Wilhelm Joys Andersen, Andrew Arch, Avi Arditti, Aries Arditi, Mark Barratt, Mike Barta, Sandy Bartell, Kynn Bartlett, Chris Beer, Charles Belov, Marco Bertoni, Harvey Bingham, Chris Blouch, Paul Bohman, Frederick Boland, Denis Boudreau, Patrice Bourlon, Andy Brown, Dick Brown, Doyle Burnett, Raven Calais, Ben Caldwell, Tomas Caspers, Roberto Castaldo, Sofia Celic-Li, Sambhavi Chandrashekar, Mike Cherim, Jonathan Chetwynd, Wendy Chisholm, Alan Chuter, David M Clark, Joe Clark, Darcy Clarke, James Coltham, Earl Cousins, James Craig, Tom Croucher, Pierce Crowell, Nir Dagan, Daniel Dardailler, Geoff Deering, Sébastien Delorme, Pete DeVasto, Iyad Abu Doush, Sylvie Duchateau, Cherie Eckholm, Roberto Ellero, Don Evans, Gavin Evans, Neal Ewers, Steve Faulkner, Bengt Farre, Lainey Feingold, Wilco Fiers, Michel Fitos, Alan J. Flavell, Nikolaos Floratos, Kentarou Fukuda, Miguel Garcia, P.J. Gardner, Alistair Garrison, Greg Gay, Becky Gibson, Al Gilman, Kerstin Goldsmith, Michael Grade, Karl Groves, Loretta Guarino Reid, Jon Gunderson, Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo, Brian Hardy, Eric Hansen, Benjamin Hawkes-Lewis, Sean Hayes, Shawn Henry, Hans Hillen, Donovan Hipke, Bjoern Hoehrmann, Allen Hoffman, Chris Hofstader, Yvette Hoitink, Martijn Houtepen, Carlos Iglesias, Richard Ishida, Jonas Jacek, Ian Jacobs, Phill Jenkins, Barry Johnson, Duff Johnson, Jyotsna Kaki, Shilpi Kapoor, Leonard R. Kasday, Kazuhito Kidachi, Ken Kipness, Johannes Koch, Marja-Riitta Koivunen, Preety Kumar, Kristjan Kure, Andrew LaHart, Gez Lemon, Chuck Letourneau, Aurélien Levy, Harry Loots, Scott Luebking, Tim Lacy, Jim Ley, Alex Li, William Loughborough, N Maffeo, Mark Magennis, Kapsi Maria, Luca Mascaro, Matt May, Sheena McCullagh, Liam McGee, Jens Oliver Meiert, Niqui Merret, Jonathan Metz, Alessandro Miele, Steven Miller, Mathew J Mirabella, Matt May, Marti McCuller, Sorcha Moore, Charles F. Munat, Robert Neff, Charles Nevile, Liddy Nevile, Dylan Nicholson, Bruno von Niman, Tim Noonan, Sebastiano Nutarelli, Graham Oliver, Sean B. Palmer, Devarshi Pant, Nigel Peck, Anne Pemberton, David Poehlman, Ian Pouncey, Charles Pritchard, Kerstin Probiesch, W Reagan, Adam Victor Reed, Chris Reeve, Chris Ridpath, Lee Roberts, Mark Rogers, Raph de Rooij, Gregory J. Rosmaita, Matthew Ross, Sharron Rush, Joel Sanda, Janina Sajka, Roberto Scano, Gordon Schantz, Tim van Schie, Wolf Schmidt, Stefan Schnabel, Cynthia Shelly, Glenda Sims, John Slatin, Becky Smith, Jared Smith, Andi Snow-Weaver, Neil Soiffer, Mike Squillace, Michael Stenitzer, Diane Stottlemyer, Christophe Strobbe, Sarah J Swierenga, Jim Thatcher, Terry Thompson, Justin Thorp, David Todd, Mary Utt, Jean Vanderdonckt, Carlos A Velasco, Eric Velleman, Gijs Veyfeyken, Dena Wainwright, Paul Walsch, Daman Wandke, Richard Warren, Elle Waters, Takayuki Watanabe, Gian Wild, David Wooley, Wu Wei, Kenny Zhang, Leona Zumbo.

A.3 Financujúce subjekty

Táto publikácia bola sčasti financovaná z Federálnych fondov USA zo Zdravia a sociálnych vecí, Národného inštitútu pre postihnutie, nezávislé bývanie a výskum rehabilitácie (NIDILRR), pôvodne so zmluvným číslom ED-OSE-10-C-0067, v súčasnosti so zmluvným číslom HHSP23301500054C. Obsah tejto publikácie nemusí nutne reflektovať názory alebo pravidlá úradu Ministerstva zdravia a sociálnych vecí USA alebo Ministerstva školstva USA a uvedenie obchodných názvov, komerčných produktov alebo organizácií takisto neznamená ich podporu vládou USA.

B. Referencie

B.1 Normatívne referencie

[css3-values]
CSS Values and Units Module Level 3. Tab Atkins Jr.; Elika Etemad. W3C. 6 June 2019. W3C Candidate Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/css-values-3/
[pointerevents]
Pointer Events. Jacob Rossi; Matt Brubeck. W3C. 4 April 2019. W3C Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/pointerevents/
[WCAG20]
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Ben Caldwell; Michael Cooper; Loretta Guarino Reid; Gregg Vanderheiden et al. W3C. 11 December 2008. W3C Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/WCAG20/

B.2 Informatívne referencie

[HARDING-BINNIE]
Independent Analysis of the ITC Photosensitive Epilepsy Calibration Test Tape. Harding G. F. A.; Binnie, C.D.. 2002.
[IEC-4WD]
IEC/4WD 61966-2-1: Colour Measurement and Management in Multimedia Systems and Equipment - Part 2.1: Default Colour Space - sRGB. May 5, 1998.
[RFC2119]
Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels. S. Bradner. IETF. March 1997. Best Current Practice. URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2119
[sRGB]
A Standard Default Color Space for the Internet - sRGB, Version 1.10. M. Stokes; M. Anderson; S. Chandrasekar; R. Motta. November 5, 1996. URL: https://www.w3.org/Graphics/Color/sRGB.html
[UAAG10]
User Agent Accessibility Guidelines 1.0. Ian Jacobs; Jon Gunderson; Eric Hansen. W3C. 17 December 2002. W3C Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/UAAG10/
[UNESCO]
International Standard Classification of Education. 1997. URL: http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm
[WAI-WEBCONTENT]
Web Content Accessibility Guidelines 1.0. Wendy Chisholm; Gregg Vanderheiden; Ian Jacobs. W3C. 5 May 1999. W3C Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/