Stor resurstilldelning och hög lärartäthet tillhör Strömsunds styrkor som skolkommun