Next Page  11 / 238 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 11 / 238 Previous Page
Page Background

11

|

פריטים נדירים ומיוחדים

העגולה, אך אף אחד מאלה אינו כולל את המאפיינים העיקריים

של כתב היד שלפנינו: ממדיו הזעירים במיוחד, היותו כתוב על

גבי יריעת-קלף אחת גדולה המאפשרת קיפול, ושפת הכתיבה -

עברית. שלושת המאפיינים הללו הופכים כתב-יד זה לפריט בלתי-

שגרתי ונדיר באופן יוצא מן הכלל.

הוצע

1984

ידועות שתי מקבילות לכתב-היד שלפנינו: בשנת

למכירה בבית המכירות הפומביות סות'ביס כתב-יד דומה, הכולל

ס"מ, ומכיל רק את תפילות שלושת

6.5

עיגולים בלבד, בקוטר

49

הרגלים. כתב-יד נוסף שמור באוסף מוזיאון הסקירבול בלוס-

עיגולים, ומכיל את סדר ההגדה של פסח.

64

אנג'לס, והוא כולל

מצורף נרתיק מתכת (עם שרידי זכוכית), דמוי נרתיק של שעון-

כיס, בתוכו היה שמור כתב היד.

27

X

43

ס"מ. גודל היריעה כולה

4

עד

3.5

] עמ'. קוטר כל עיגול

152[

ס"מ. מצב משתנה, בינוני עד טוב. עיגול אחד חסר בראש השורה

הראשונה (שבצדו האחורי היה קטע מנוסח ההלל, ראה בפירוט

] חלק, וגונו כהה (ככל

83[ '

התוכן לעיל). עיגול אחד מנותק. עמ

הנראה, הכתוב בו נשחק ודהה לגמרי). כתמים, קרעים ופגיעות

בטקסט בעיגולים הממוקמים בשוליים החיצוניים. כתמים כתוצאה

מהתחמצנות נרתיק המתכת בעיגולים החיצוניים, שבאו במגע עמו

בהיות כתב היד מקופל. העיגולים הפנימיים במצב טוב, עם מעט

כתמים. קורוזיה ופגמים בנרתיק המתכת. הזכוכית שבורה וחסרה.

$60,000

פתיחה:

$150,000-250,000

הערכה:

לתפילת המוסף ליום הכפורים.

]: תפילת מוסף ליום הכפורים (שלוש הברכות

84-97[

עמודים

האחרונות לא הועתקו, והסופר מפנה את המתפלל לנוסח בתפילה

הקודמת).

]: תפילת נעילה.

98-103[

עמודים

תפלת ראש השנה ויום הכפורים נשלם

] קולופון סיום: "

104[

עמוד

."

שבח ותהלה לבורא עולם אמן ואמן סלה

."

וסוכות

[ת]

תפילת שלפסח שבועו'

] כותרת פתיחה: "

105[

עמוד

]: תפילת עמידה לשלושה רגלים.

106-110[

עמודים

]: תפילת מוסף לשלושה רגלים (קטעים נפרדים

111-132[

עמודים

לכל חג, ובסוף נוסח האמירה לשמונת ימי חג הסוכות, עם הכותרת:

נשלם ענין פסח

] קולופון סיום: "

132[

"). בעמוד

"מוספין שלחג

[מן]".

שבועות וסוכות, תהלה לרוכב ערבות, א'

]: תפילת מוסף לראש חודש, עם כותרת פתיחה:

133-137[

עמודים

."

עניין ראש חדש

"

]: תפילת מוסף לשבת-ראש-חודש, עם הכותרת:

137-142[

עמודים

."

מוסף לשבת וראש חדש

"

". בין עמודים

סדר קריאת ההלל לכל השנה

" :]143-152[

עמודים

] חסר עמוד אחד, עם חסרון בטקסט בנוסח ההלל.

147[-

] ו

146[

ידועות דוגמאות בודדות של כתבי-יד נוצריים ומוסלמיים, מהמאה

, המזכירים במקצת את כתב היד שלפנינו; הידוע שבהם הוא

15-

ה

, כתב-יד של "ספר השעות" שנכתב ואוייר

Codex Rotundus

- בגלל צורתו

Rotundus

ושזכה לכינויו -

15-

בברוז' במאה ה

3b