Next Page  10 / 238 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 10 / 238 Previous Page
Page Background

2018

אפריל

|

10

מחזור למועדי השנה - ימים נוראים, שלושה רגלים וראש חודש - מיניאטורה מפוארת על מגזרת-קלף בצורת עיגולים -

.3

15-

כתב-יד עברי נדיר ויוצא דופן - איטליה, המאה ה

כתב-יד מיניאטורי על קלף - מחזור למועדי השנה - לימים נוראים,

.]15-

שלושה רגלים וראש חודש. [איטליה, המאה ה

כתב-יד עברי מעוטר - יוצא דופן, יחיד במינו ונדיר באופן מיוחד -

משלהי ימי הביניים.

כתב-יד מיניאטורי, כתוב על שני צדדיה של יריעת קלף הגזורה

ס"מ, המחוברים אלה לאלה

4

עד

3.5-

עיגולים, שקוטרם כ

76-

ל

בשוליהם. העיגולים ערוכים בשבע שורות, כל שורה בת אחד-

עשר עיגולים (עיגול אחד חסר). כתב-היד שלפנינו כולל בסך הכל

עמודי טקסט (ועמוד נוסף חלק). צורתו החריגה של כתב היד

151

מאפשרת קריאה ושימוש דינאמיים, על-ידי קיפול וקיפול-חוזר של

יריעת העיגולים, עד שקטעי הטקסט הרלוונטיים יופיעו עליונים

וישמשו לתפילה. בסיום השימוש, יריעת הקלף ניתנת לקיפול עד

לקוטר של עיגול בודד, לאחסון ולנשיאה בכיס.

כתב-היד עצמו נכתב בכתיבה איטלקית בינונית, בתוך מסגרות

עגולות. תיבות הפתיחה מעוטרות בעלים זעירים ומקושטות

בצבעי כחול ואדום עזים. חלק מראשי הפסקאות מסומנים באדום

). כותרות מעוטרות במסגרות או בפסים מעוקלים.

Tab

(סימני

ההוראות וההנחיות נכתבו או עוטרו בצבע אדום. סגנון העיטור

וצורת האותיות תואמים כתבי-יד עבריים שנכתבו באירופה בשלהי

ימי הביניים.

תוכן כתב-היד:

כתב-היד כולל את נוסח תפילות העמידה לראש השנה, יום

הכפורים ושלושת הרגלים - חג הפסח, חג השבועות וחג הסוכות -

לפי נוסח יהודי איטליה (מנהג בני רומא), וכן את "ענין ראש חודש",

הכולל מוסף לראש חודש, מוסף לשבת-ראש-חודש וסדר "הלל

לכל השנה".

לפני תפילת מוסף לראש השנה מופיע הפיוט "רשות דנשמת להר'

יואב" - פיוט מאת רבי יואב בן יחיאל מרומא, המתחיל "אכרע אקוד

לפני מלכּי אקראה מפניו אברך" (דוידזון, אוצר השירה והפיוט, מס'

.)3291

בתפילת נעילה של יום הכפורים ובתפילות שלושה רגלים, לא

טרח הסופר לחזור ולכתוב את שלוש הברכות הראשונות והשלוש

האחרונות, שנוסחן אינו משתנה, אלא רק את הברכות האמצעיות

של כל תפילה.

להלן פירוט סדר כתב-היד:

]: תפילת עמידה לשחרית, מנחה וערבית של ראש

1-15[

עמודים

השנה.

]: תפילת "אבינו מלכנו".

15-22[

עמודים

]: מוסף לראש השנה (נוסח מלא, עם ברכות

23-60[

עמודים

סליק ענין

] קולופון סיום: "

60[

"מלכויות זכרונות ושופרות"). בעמוד

סדר יום

", וכותרת התחלה: "

ראש השנה, תהלה לאלהי קדם מעונה

."

הכפורים

]: הוראות לתפילת מנחה של ערב יום הכפורים, ולאחר

61[

עמוד

."

תפלת צום כפור

מכן כותרת מעוטרת "

]: תפילת עמידה ליום הכפורים.

62-82[

עמודים

]: עמוד זה מחוק. ככל הנראה הופיעו בו שורת הסיום של

83[

עמוד

נוסח "אלהי נצור" של תפילת העמידה ליום הכפורים, וכן כותרת

3a