Next Page  11 / 264 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 11 / 264 Previous Page
Page Background

11

|

פריטים נדירים ומיוחדים

שרידי דפים עתיקים בכתב-יד על קלף - תלמוד בבלי - אירופה, המאה הי"ג

.5

שלושה שרידי דפי קלף שהוצאו מ"גניזת כריכות", קטעים מכתבי-

יד עתיקים של התלמוד הבבלי. [אירופה, המאה הי"ג].

שני חלקי דף ממסכת יבמות (דפים קד,א-קו,א במהדורות

·

המודפסות). שני טורים לעמוד, בכתיבה אשכנזית מרובעת [המאה

]. הדף נחתך לרחבו לצורך הכריכה. שני החלקים מרכיבים

13-

ה

כמעט את הדף המקורי השלם, למעט רצועה חסרה באמצע הדף

של מספר שורות. צד אחד של הדף קריא מאד, וצדו השני מהוה

ס"מ בקירוב.

17-18

X

29

כל קטע

ומחוק.

קטע ממסכת בבא קמא (דפים פז,א-פח,א במהדורות

·

המודפסות). שני טורים לעמוד, בכתיבה אשכנזית מרובעת [המאה

24

X

21

]. הדף קרוע בחלקו וחסר בחלקו העליון ובחלקו הימני.

13-

ה

ס"מ בקירוב.

שלושה קטעי דפים משני כתבי-יד שונים. תיארוך הדפים למאה

הי"ג הוא על פי מומחי הספריה הלאומית [ראה חומר מצורף].

לפנינו קטעים מכתבי-יד עתיקים של התלמוד שנכתבו בתקופת

נוסח התלמוד

שנה לפני תקופת הדפוס.

200-

רבותינו הראשונים, כ

מופיע ברצף - ללא המשניות (שרוכזו בתחילת כל פרק כנהוג

בקטעים שלפנינו מספר שינויי

בכתבי-היד העתיקים של התלמוד).

.

נוסח בהשוואה למהדורות הנדפסות של התלמוד

שלושה קטעי דפי קלף. גודל משתנה, מצב כללי בינוני. פגיעות

שונות כתוצאה מהכריכה.

$3000

פתיחה:

$5000-8000

הערכה:

5a